[Amsterdam] Opening nieuwe anarchistische ruimte De Verdieping in Amsterdam

reageer

Opening nieuwe anarchistische ruimte De Verdieping in Amsterdam

Uitnodiging voor de opening van een nieuwe anarchistische ruimte in Amsterdam: ‘De verdieping’ bij Kaboem

Opening nieuwe anarchistische ruimte De Verdieping in Amsterdam

Sommigen zeggen dat we geen tijd meer hebben. Sommigen zeggen dat anarchistische ideeën en de strijd voor een sociale revolutie tot het verleden behoren. Sommigen zeggen dat autoriteit al het leven op deze planeet vernietigt en vervreemdt tot een punt waarop geen terugkeer mogelijk is. Sommigen zeggen dat digitale afleiding en haar handige verwarring ons vermogen om een autonoom en vrij leven voor te stellen heeft vervangen. Sommigen zeggen dat er geen uitweg is uit de dodelijke logica van vooruitgang, macht en winst. Sommigen zeggen dat we leven in een wereld van schapen en wolven, en dat er geen andere vormen van relaties mogelijk zijn.

Misschien. Misschien zijn we gewoon ontembare dromers die koppig weigeren de verschrikkingen en de gehoorzaamheid te accepteren waar deze autoritaire wereld op gedijt. Of misschien kunnen we de zwarte draad van de geschiedenis gewoon niet de rug toekeren: Zolang er overheersers en uitbuiters zijn geweest – in stand gehouden door degenen die deze logica’s reproduceren of zich erbij neerleggen – zijn er individuen geweest die nooit opgehouden hebben te verlangen naar vrijheid; zij die nooit geknield hebben voor de tirannie van kooien en categorieën; zij die hun ervaringen van strijd doorgeven aan anderen om zich die eigen te maken; zij die nooit genoegen hebben genomen met louter overleven of met het comfort van een leven dat is gebouwd op de onderdrukking van anderen; zij die het avontuur van de opstand omarmen en verspreiden en iedereen met een afkeer van het gezag uitnodigen om hun eigen middelen te vinden om ertegen te vechten; zij die ruimhartig diverse en sublieme daden van solidariteit in de praktijk brengen; zij die, geconfronteerd met de slagen van repressie, fel en waardig blijven; zij die vertegenwoordiging, compromissen, politieke strategieën en assimilatie weigeren.
Wij staan aan hun kant en de verspreiding, verdieping en voortzetting van deze ideeën en praktijken zijn uitdrukkelijk de reden waarom wij een nieuwe anarchistische ruimte hebben gecreëerd.
In deze tijden van crisis en catastrofen, repressie en herstructurering, virtueel leven en vrijwillige dienstbaarheid, zijn onze harten, hoofden en handen vastbesloten om een spanning van solidariteit, directe actie en zelforganisatie na te streven en door te zetten.

Hoewel het overweldigend kan voelen, weigeren we de weg van berusting. We blijven manieren ontwikkelen om de zin en gevoeligheid van onze ideeën en de urgentie om te handelen te verdiepen, om medestanders te zoeken met wie we onze rebellie kunnen uitwisselen en beleven, om de vonken van leven en strijd die ons inspireren ruim baan te geven, om toegang te geven tot discussies, analyses en projecten die bijdragen aan sociale revolte.

De verdieping is een bescheiden bijdrage om ruimte, kracht en impuls te geven aan anarchistische perspectieven en voorstellen. Dus als dit enige interesse in je heeft gewekt, wees dan welkom om langs te komen en onze ruimte te bekijken, waar je behalve een drukkerij, een distro met oudere en nieuwere anarchistische publicaties, een archief en goede koffie zult vinden.

Zondag 23 oktober
15.00 – 19.00

De Verdieping
Drukkerij Kaboem
Anna Spenglerstraat 83
Amsterdam

verdieping [at] riseup [dot] net

Opening nieuwe anarchistische ruimte De Verdieping in Amsterdam

Invitation to the opening of a new anarchist space in Amsterdam ‘De Verdieping’ at Kaboem.

Some say that we are running out of time. Some say the anarchist idea and the fight for a social revolution belong to past centuries. Some say that authority is annihilating and alienating all life on this planet to a point of no return. Some say that digital distraction and its convenient confusionism have replaced our capacity to imagine an autonomous and free life. Some say that there is no way out of the deadly logics of progress, power and profit. Some say that we live in a world of sheep and wolves, and there are no other forms of relationships possible.

Perhaps. Perhaps we are just untamable dreamers that stubbornly refuse to accept the horrors and obedience that this authoritarian world thrives on. Or perhaps we simply cannot turn our backs on the black thread of history: as long as there have been those dominating and exploiting — upheld by those reproducing or resigning to these logics –, there have been individuals who have never stopped lusting for freedom; those who never kneeled to the tyranny of cages and categories; those who transmit their experiences of struggle for others to make their own; those who have never settled for mere survival nor for the comfort of a life built on the oppression of others; those who embrace and spread the adventure of revolt inviting anyone with a disgust for authority to find their own means to struggle against it; those who generously put into practice diverse and sublime acts of solidarity; those who, faced with the blows of repression, remain fierce and dignified; those who refuse representation, compromises, political strategies or assimilation.
We are on their side and the spreading, deepening and continuation of these ideas and practices are explicitly why we created a new anarchist space.
In these times of crisis and catastrophes, repression and restructuring, virtual life and voluntary servitude, our hearts, heads and hands are determined in pursuing and pushing a tension for solidarity, direct action and self-organization.

Though it can feel overwhelming, we are refusing the path of resignation. We continue to develop ways to deepen the sense and sensibility of our ideas and the urgency to act, to seek out accomplices with whom to exchange and experience our rebellion, to give amplitude to the sparks of life and struggle that inspire us, to give access to discussions, analysis and projects that contribute to social revolt.

De verdieping is a modest contribution to giving space, strength and surge to anarchist perspectives and proposals. So if this sparked some interest in you, feel welcome to come by and check out our space, where, next to housing a print shop, we will have weekly opening hours, a distro with older and newer anarchist publications, an archive and good coffee.

Sunday 23 oktober
15.00 – 19.00

De Verdieping
Drukkerij Kaboem
Anna Spenglerstraat 83
Amsterdam

verdieping [at] riseup [dot] net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *