Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

Contact:
E: info@aagu.nl
I: www.aagu.nl

De Anarchistische Anti-deportatie Groep (AAGU) streeft naar een samenleving waarin alle politieke en economische macht van bovenaf is vervangen door een structuur van vrije samenwerkingsverbanden. In die samenwerkingsverbanden is het politieke en economische leven collectief georganiseerd en worden besluiten alleen gezamenlijk genomen. Die vrije samenleving kan alleen bestaan als die vrijheid voor iedereen geldt: een mens kan alleen echt vrij zijn als alle andere mensen ook vrij zijn. Het streven naar vrijheid betekent daarom automatisch een strijd tegen staat en kapitaal wereldwijd.

De moderne natiestaat bestaat bij de gratie van de idee dat mensen zijn onder te verdelen in verschillende ‘nationaliteiten’. Hoe meer de natiestaat door globalisering onder druk komt te staan, des te krampachtiger wordt aan het sprookje van onze vermeende nationale identiteit, grotendeels een negentiende-eeuwse uitvinding, vastgehouden. Ondertussen wordt het economisch globalisme toch bevorderd, omdat Westerse welvaart en verworvenheden alleen kunnen bestaan dankzij de economische onderdrukking van mensen elders op deze wereld.
De strijd tegen staatsrepressie beginnen wij daarom bij het bestrijden van nationalisme, wat alleen mogelijk is als dat anti-nationalisme vergezeld gaat van een streven naar economische gelijkheid wereldwijd.

Het anarchisme van de AAGU krijgt concreet vorm in het ageren tegen opsluiting en uitsluiting van de slachtoffers van het moderne nationalisme, de gevangenen van Fort Nederland. De natiestaat sluit immers de mensen uit die geen toegang hebben tot de verworvenheden van hen die wèl een Nederlands paspoort bezitten. Deze mensen mogen alleen in uiterst precaire omstandigheden deelnemen aan het economische en maatschappelijke leven, als zogeheten ‘illegalen’. Een groot deel van het Westers kapitalisme draait op de illegale economie. Het geïllegaliserde ‘precariaat’ valt geheel buiten wat de rechtstaat genoemd wordt en illegale arbeiders kunnen elk moment worden opgepakt en voor onbekende tijd worden opgesloten.

Het zogeheten ‘recht’ beschermt op geen enkele manier mensen die niet over de door de staat gewenste papieren beschikken. Dit recht is dan ook het recht van de staat en daarmee het recht van de economische en politieke elite. De AAGU wil niet aan dit zogenaamd democratische ‘rechtssysteem’ deelnemen. Die rechtsstaat is immers de fluwelen handschoen om de alles verwoestende gepantserde vuist van het Westerse kapitalisme.

Wat in Nederland ‘recht’ en ‘democratie’ wordt genoemd, is in werkelijkheid het onrecht en de dictatuur van de bezittende en heersende klasse. Dit onrecht kan niet beter worden aangetoond dan aan de hand van de algehele rechteloosheid van mensen die uit het maatschappelijke leven verbannen zijn, zoals geïllegaliseerden.

De AAGU probeert haar doelen te verwezenlijken door een breed scala aan activiteiten, waaronder geweldloze directe actie. Daarbij richt zij haar pijlen op het apparaat dat ten dienste staat aan de opsluiting van mensen zonder papieren. De AAGU beschouwt de bajessen waar deze mensen worden opgesloten als middel om een misdadig regime van uitsluiting en uitbuiting in stand te houden. Iedereen met enig gevoel voor rechtvaardigheid zou niet moeten wachten tot deze kerkers van de staat tot de laatste steen zijn afgebroken. Geweld tegen personen is daarbij uitgesloten, omdat naar onze mening alleen het gebruik van geweldloze middelen in overeenstemming kan zijn met het doel te komen tot een vrije samenleving.

Anarchisme gaat uit van zelforganisatie en basisdemocratie. Zelforganisatie is bij gedetineerden in vluchtelingendetentie vrijwel onmogelijk. Iedereen is echter in meer of mindere mate dagelijks slachtoffer van de staatsterreur. Die terreur wordt steeds duidelijker zichtbaar nu zelfs burgerlijke vrijheden worden opgeofferd ten gunste van de vermeende veiligheid die het staatsapparaat ons zou bieden. De strijd tegen vluchtelingenbajessen wordt dan ook gevoerd in solidariteit met iedereen die lijdt onder deze door nationaal denken gelegitimeerde staatsrepressie.

De AAGU probeert haar basisdemocratische principes binnen de eigen groep toe te passen. De groep bestaat uit een vrije verzameling van anti-autoritaire, radicale, enthousiaste, actieve mensen. Uiteraard ontvangt AAGU geen geld van de overheid, maar wel incidenteel van particuliere (actie)fondsen. Er is geen voorzitter en besluiten worden alleen met consensus genomen. De AAGU is aangesloten bij de Vrije Bond, organisatie voor syndicalisme en zelfbeheer.