Autonomen in XR: in gesprek over massa acties

De arrestantengroep nodigt iedereen die zich vanuit de autonome beweging heeft aangesloten bij de A12-blokkades en andere XR-acties de afgelopen tijd. We willen graag ervaringen uitwisselen om te horen hoe het is om vanuit de autonome beweging betrokken te zijn bij XR-massa-acties.

  • Hoe wordt er om gegaan met mensen uit de autonome beweging die zich aansluiten?
  • Wat zijn goede ervaringen?
  • Hoe kunnen we elkaar beter ondersteunen?

Aangezien we hebben gehoord dat er ook nare ervaringen zijn, zal er ook iemand van Support & Recovery aanwezig zijn, mochten mensen het prettig vinden om met iemand te praten. Ook is er thee, koffie en frisdrank!

The Arrestantengroep invites everyone from the autonomous movement who has recently joined the A12 blockades and other XR actions to come and talk about their experiences.

We want to start a conversation about experiences of being involved in XR mass-actions when you start out from the autonomous movement

  • How are people from the autonomous movement approached during these actions?
  • What are nice experiences?
  • How can we better support each other?

Because we have heard there have been situations where people have not felt supported, there will also be someone from Support & Recovery present in case people would like to talk with someone.
There will also be tea, coffee and sodas!