[Appelscha] Vrije Bond Congres

reageer

Vrije Bond Congres

Update HIER te lezen

[English below]

Beste anarchisten, kameraden en vrije bondsleden,

Met groot genoegen nodigen we je uit voor het tweede jaarlijkse Vrije Bond Congres.

Dat congres vindt ditmaal van 11-13 september 2020 plaats op ‘kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning‘ te Appelscha. Alle leden van de Vrije Bond zijn hiervoor uitgenodigd. Het congres wordt jaarlijks georganiseerd zodat wij bij elkaar kunnen komen en samen de toekomst van de Vrije Bond en de bredere anarchistische beweging kunnen uitstippelen. Hierbij willen we vooral ruimte creëren voor (middel)langetermijn plannen en ideologische discussies. Het is natuurlijk ook de perfecte plaats om anarchisten en Vrije Bondsleden tegen te komen uit je regio of die in dezelfde thema’s geïnteresseerd zijn.

Alle leden van de Vrije Bond zijn al vanaf vrijdag 11 september welkom. Die vrijdag zullen wij gezamenlijk alles samen opbouwen en klaarzetten voor het congres. Vrijdagavond zal er ook een informeel programma zijn vol met gezelligheid. Het congres zelf zal beginnen op zaterdagmiddag. We sluiten het formele gedeelte af op zondagmiddag. Dit doen we zodat mensen op zaterdagochtend van huis kunnen vertrekken en zondagavond weer thuis kunnen zijn als mensen dat willen. Specifieke tijden en invulling van het formele en informele programma zullen nog volgen.

Wil je al op vrijdag komen, om te helpen of gewoon om van tevoren met mensen kennis te maken? Laat het ons weten!

Reader

Er wordt voor het congres een reader samengesteld. Hierin staan inleidende teksten met uitleg over het congres. Hier wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe het congres zal verlopen en er staat een blokkenschema in. Daarnaast staan hier de concrete voorstellen en discussiestukken die leden in de aanloop naar het congres formuleren en die we dat weekend gaan bespreken.

Heb jij een voorstel of discussieonderwerp dat je wil bespreken op het congres? Stuur het ons toe en dan plaatsen wij het in de reader. De deadline is 30 juni 2020.

‘Kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning’ & praktische zaken

Het congres zal plaatsvinden op het kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’. Dat is een alcohol- en drugsvrije anarchistische camping in Appelscha, Friesland. We willen iedereen die op bij het congres overnacht, vragen om een tent en slaapspullen mee te nemen.

Wij willen het congres zo toegankelijk mogelijk maken. Daarom vragen we iedereen om hun honden thuis te laten. Ben jij niet in staat om in een tent te slapen? Dan kunnen we een vervangende slaapplaats regelen in een caravan of in het huisje dat op het terrein staat.

Heb jij specifieke behoeftes waar wij rekening mee moeten houden? Laat het ons vooraf weten en wat voor behoefte je hebt.

Heb je kinderen die je mee wil nemen? Dat kan natuurlijk! Wij willen graag helpen in de opvang voor kinderen. Het helpt ons enorm daarbij als wij weten hoeveel kinderen en van welke leeftijdscategorie er zullen zijn. Ook zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen met het opzetten van een kinderprogramma tijdens het congres.

Heb jij kinderen die je mee wil nemen? Laat ons weten hoeveel en welke leeftijd ze zijn, zodat we daarmee rekening kunnen houden in het kinderprogramma

Strijdbare groetjes,

Vrije Bond Congres voorbereidingsgroep

vrije bond congres

Dear anarchists, comrades and vrije bond members,

It is our great pleasure to invite you to the second yearly Vrije Bond Congress.

The congress will take place from September 11-13 2020 at ‘Kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning’ in Appelscha. All members of the Vrije Bond are invited. The congress is organised on a yearly basis so we can come together and talk about the future of the Vrije Bond and the wider anarchist movement. We want to mainly create space to discuss plans for the (middle-to-)long term and ideological topics. It is also the perfect place to meet anarchists and Vrije Bond members from your area or who are interested in the same theme’s.

All members of the Vrije Bond are welcome from September 11. This Friday we will collectively set up everything for the congress. Fridaynight there will also be an informal program with chock-full of cosiness. The congress itself will start Saturday afternoon. We will end the formal part on Sunday afternoon. We are doing this, so people can leave from home on Saturday morning and be home on Sunday evening if they need to. Specific times and the makeup of the formal and informal program will be sent later.

Do you want to come on Friday, to help out or just to meet people before the congress starts? Please let us know!

Reader

The congress preparation group will make a reader. Here will be published all the texts about the congress. For example how the decision making process works at the congress and what the program looks like. It will also contain all the concrete proposals and discussion texts which have been submitted by members in the run up to the congress. Do you have a proposal or something you want to discuss during the congress? Send it to us and we will put it in the reader. The deadline is June 30 2020

‘Kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning’ & practical things

The congress will take place at the ‘kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning’. This is an anarchist camping where no alcohol or drugs are used in Appelscha, Friesland. We want to ask everybody who comes to bring a tent and sleeping gear.

We want to make the congress as accessible as we can. This is why we ask everybody to leave their dogs at home. Are you not able to sleep in a tent? Let us know. We can arrange a sleeping place in the bungalow or one of the caravans at the terrain.

Do you have specific needs that we have to take into account? Let us know beforehand and want your needs are.

Do you have children you want to bring? Of course you can! We really want to help out in the child care during the congress. It would help us enormously if we know how many kids and what age they are. We are also still looking for people who want to help out with the children’s program during the congress.

Do you have kids you want to bring? Let us know how many and what age they are, so we can take this into account when making the children’s program.

Militant snuggles,

Vrije Bond Congress preparation group

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *