Voor vrijheid van beweging en het recht op bestaan: Stop DT&V! Stop deportaties!

reageer

Voor vrijheid van beweging en het recht op bestaan: Stop DT&V! Stop deportaties!

flyer 25 januariZondag 25 januari, 15 uur: demonstratieve picketline voor De Nieuwe
Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

Op zondagmiddag 25 januari vindt in het Rosa Parks Café in De Nieuwe
Liefde een bijeenkomst plaats onder de noemer “De nooduitgang van
Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid”.
De vraagstelling: “Hoe effectief is dit terugkeerbeleid, als er nog
zoveel vluchtelingen in de illegaliteit belanden? Hoe zou het verbeterd
kunnen worden?”
De werkwijze: “In dit Rosa Parks Café een creatieve brainstormsessie mèt
de DT&V. Vijf experts pitchen hun idee voor verbetering van het
terugkeerbeleid. De DT&V vormt de jury en zal op de ongevraagde adviezen
reageren.”

Met deze bijeenkomst, die net zo goed genoemd had kunnen worden
“Deporteer mee met de DT&V”, wordt er vanuit gegaan dat het
’terugkeerbeleid’ verbeterd moet worden. Maar het enige goede idee is
afschaffing van de DT&V. Stop met het op straat zetten en opsluiten van
vluchtelingen. Stoppen met deportaties. Voor een samenleving die geen
mensen uitsluit omdat ze ergens anders geboren zijn. Stop met het tegen
elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. Stop de misdadige
migratiepolitiek van Fort Europa die jaarlijks duizenden slachtoffers eist.

De DT&V heeft als enige doel er voor te zorgen dat afgewezen
vluchtelingen, ook wel genoemd ‘illegale vreemdelingen’, Nederland
‘verlaten’. De DT&V zet hiervoor vluchtelingen onder druk, intimidatie
is dagelijkse praktijk. De DT&V is ook niet vies van het verkrijgen van
valse reisdocumenten (Laissez-Passers) en samenwerking met corrupte
ambtenaren en regimes uit andere landen.

De bevoegdheden van de DT&V zijn het afgelopen jaar uitgebreid, evenals
die van politie en marechaussee, hun rechterhanden. De politie mag bij
razzia’s en arrestaties van mensen zonder verblijfspapieren huiszoeking
doen, mensen aan het lichaam onderzoeken en telefoons uitlezen, zonder
rechterlijk bevel. In de toekomst wil staatssecretaris Fred Teeven de
DT&V zelf de bevoegdheid geven om mensen in bewaring stellen, zonder
tussenkomst van een officier van justitie of rechter. Op dit moment
loopt er een pilot. Verder heeft Teeven afgelopen week aangekondigd te
DT&V nog meer drukmiddelen te verschaffen om zogenaamd ‘vrijwillig’
vertrek te bevorderen: het verlengen van de inreisverboden voor wie niet
meewerkt. Intussen wordt in de media en met bijeenkomsten als deze
telkens geprobeerd het beleid en de DT&V een vriendelijk gezicht te
geven, maar vluchtelingen weten wel beter.

Veel vluchtelingen moeten zien te overleven op straat. Wie niet meewerkt
aan deportatie, moet maar voelen. Het moet hen dwingen te vertrekken.
Tegen deze praktijken zijn vluchtelingen zelf in verzet gekomen door
zich te laten zien met tentenkampen, demonstraties, marsen, en door
panden te kraken. Intussen ligt er een uitspraak dat afgewezen
vluchtelingen ten minste ‘bed, bad en brood’ moet worden geboden, niet
genoeg maar tenminste iets. Hiertegen is Teeven in beroep, want opvang
zal de crepeerstrategie van het beleid, uitgevoerd door de DT&V,
doorkruisen. En Teeven heeft nu zelfs aangekondigd de Vluchtgarage in
Amsterdam te laten ontruimen!

Het ’terugkeerbeleid’ moet niet beter of effectiever, het moet worden
afgeschaft! Kom 25 januari met spandoeken, borden en lawaai naar de
Nieuwe Liefde! 15 uur, voor de ingang van De Nieuwe Liefde.

Actiegroep Stop DT&V! Stop deportaties!
For freedom of movement and the right to exist: Stop DT&V! Stop
deportations!

Sunday, January 25, 15 hrs: demonstrative picketline in front of De
Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

Sunday afternoon, January 25, a meeting will take place at the Rosa
Parks Cafe in De Nieuwe Liefde, called “The emergency exit of The
Netherlands: towards an different return policy in 5 steps”.
The question: “How effective is the return policy, if there are still so
many refugees that end up in illegality? How can this be improved?”
The process: “In this Rosa Parks Cafe a creative brainstorming session
with the DT&V. Five experts pitch their idea for improving the return
policy. The DT&V forms the jury and will respond to unsolicited advice. ”

With this meeting, which could just as well have been called “Deport
along with the DT&V”, it is assumed that the “return policy” should be
improved. But the only good idea is removal of the DT&V. Stop putting
refugees on the street and in prison. Stop deportations. For a society
that does not exclude people because they were born somewhere else. Stop
turning people of different groups against eachother. Stop the criminal
migration policy of the Fortress Europe claiming thousands of victims
every year.

The DT & V has the sole purpose to ensure that rejected refugees, also
called “illegal aliens,” “leave” The Netherlands. The DT&V puts refugees
under pressure, intimidation is daily practice and the DT&V is also not
averse to obtain false travel documents (Laissez-Passers) and
collaboration with corrupt officials and regimes in other countries.

The powers of the DT&V have been expanded last year, as well as those of
the police and military police, their right hands. During raids and
arrests of undocumented people, the police may do house searches,
examine their body and read out phones without court order. In the
future, state secretary Fred Teeven wants to give the DT&V the power fo
put people into immigration detention all by themselves, without the
intervention of a public prosecutor or judge. Currently a pilot is
running. Furthermore, last week Fred Teeven announced to supply the DT&V
with more means to put pressure on refugees to leave ‘voluntarily’, by
extending the duration of entry bans for those who do not cooperate.
Meanwhile, in the media and in gatherings like this it is attempted to
give the DT&V a friendly face, but refugees know better.

Many refugees have to survive on the streets. Those who do not cooperate
with deportation, should feel the consequenses. It should compel them to
leave. Against these practices refugees themselves took action, by
making themselves visible with tent camps, demonstrations, marches, and
by squatting buildings. Meanwhile, there is a ruling that rejected
refugees should at least be offered ‘bed, bath and bread’, not enough
but it’s at least something. Teeven appealed against it, because shelter
will cross the policy of destruction, conducted by the DT&V. And now
Fred Teeven has even announced to have de Vluchtgarage in Amsterdam evicted!

The “return policy” should not be made better or more effective, it
should be abolished! Come January 25th with banners, signs and noise to
De Nieuwe Liefde! 15 hours.

https://no-border.nl/25-januari-amsterdam-picketline-stop-dtv-stop-deportaties/

https://www.facebook.com/events/631581986969503/

Action group Stop DT&V! Stop deportations!

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *