reageer

Vloerwerk voert actie bij TATA STEEL chess tournament

[English below] [Español abajo]

Afgelopen vrijdag 14 januari organiseerden zo’n 15 kameraden van het solidariteitsnetwerk Vloerwerk een picket/protestactie voor de poorten van het jaarlijkse schaaktoernooi dat gesponsord wordt door Tata Steel.

Tata Steel

De actie speelt zich af in het midden van Vloerwerk’s campagne samen met Daniel. Dit is de tweede actie, want op 7 januari demonstreerde een andere groep vloerwerkers voor de ingang van Tata Steel met spandoeken en een megafoon en naderden zij de ingang van de fabriek waar zij door de beveiliging werden teruggedrongen. Je kunt hier verder lezen.

Tijdens de actie op het schaakkampioenschap werden verschillende spandoeken ontvouwd, waarin melding werd gemaakt van het gebrek aan werkveiligheid bij de aannemer Mabeco en de medeplichtigheid van Tata Steel om Mabeco te dekken en Daniel te schaden in zijn vorderingen tegen het bedrijf.

Enkele professionele schakers die op het begin van het toernooi wachtten, werden geïnformeerd en de dag werd afgesloten met een korte rondrit door Wijk aan zee waar slogans werden geroepen tegen Tata Steel en Mabeco.

Daarnaast werd een persmailing opgesteld en als resultaat daarvan werd een interview verkregen met een krant, waar Daniel deze week zal worden geïnterviewd.

Ondanks de ogenschijnlijke stilte en kalmte die het staalbedrijf tot dusver aan de dag heeft gelegd, weten wij heel goed dat onze acties hen verontrusten. Wij weten dat bij Tata Steel arbeidsongevallen gebeuren en dat veel van de bedrijven buitenlandse werknemers inhuren die aan de slechtste omstandigheden worden blootgesteld en deze acties zijn een duidelijk teken dat deze werknemers niet alleen staan.

Meer acties zoals deze zullen binnenkort worden genoemd.

Een oproep om waakzaam te zijn en deel te nemen aan de pickets en digitale acties.

Vloerwerk | Website | E-mail

Vloerwerk organizes a piket at the gates of the TATA STEEL chess tournament.

Last Friday, January 14th, about 15 comrades of the Vloerwerk solidarity network held a piket and protest action at the gates of the annual chess tournament sponsored by Tata Steel.

The action takes place in the middle of Vloerwerk’s campaign with Daniel. (See more at the following link: https://vloerwerk.org/2021/12/biceps-tendon-ripped-off-at-work-own-respo…). This is the second one since on January 7th another group of vloerwerkers spoke out in front of the entrance of Tata Steel with banners and a megaphone approaching the entrance of the factory where they were repelled by the private security.

During the action at the chess championship several banners were displayed mentioning the lack of job security by the contractor Mabeco and the complicity of Tata Steel in covering up for Mabeco and harming Daniel in his claims against the company.

Some professional chess players who were waiting for the tournament to start were given flyers and the day ended with a short demonstration of Wijk aan zee where slogans were shouted against Tata Steel and Mabeco.

In addition to this a mailing to the press was written and as a result an interview was obtained with a newspaper where Daniel will be interviewed this week.

Despite the apparent silence and calm that the steel company has shown so far, we know very well that our actions are upsetting them. We know that accidents happen within Tata Steel and that many of the firms hire foreign workers who are subjected to the worst conditions and these actions are a clear demonstration that these workers are not alone.

More actions like this will be called soon.

A call to be vigilant and to participate in the picket lines and digital actions.

Vloerwerk organiza un pikete a las puertas del torneo de ajedrez de TATA STEEL.

El pasado viernes 14 de Enero unos 15 compañeros de la red de solidaridad Vloerwerk llevaron a cabo una accion de pikete y protesta a las puertas del torneo de ajedrez anual auspiciado por Tata Steel.

La accion se desarrolla en medio de la campaña que libra Vloerwerk junto a Daniel. (Vease mas en el siguiente link: https://vloerwerk.org/2021/12/biceps-tendon-ripped-off-at-work-own-respo…). Esta es la segunda que se realiza ya que el 7 de Enero otro grupo de vloerwerkers se pronunciaron frente a la entrada de Tata Steel con baners y un megaphono acercandose hasta la entrada misma de la fabrica donde fueron repelidos por la seguridad privada.

Durante la accion en el campeonato de ajedrez se desplegaron varios baners donde se mencionaba la falta de seguridad laboral por parte de la contratista Mabeco y la complicidad que ha guardado Tata Steel encubriendo a Mabeco y perjudicando a Daniel en sus demandas contra la compañia.

Algunos jugadores profesionales de ajedrez que esperaban el inicio del torneo recibieron información y la jornada termino con un pequeño recorrido por Wijk aan zee donde se gritaron consignas en contra de Tata Steel y Mabeco.

Ademas de esto se redacto un correo a la prensa y como resultado se obtuvo una entrevista con un periodico donde se le hara una entrevista a Daniel esta semana.

A pesar del aparente silencio y calma que hasta ahora ha mostrado la siderurgica sabemos muy bien que nuestras acciones les molestan. Sabemos que dentro de Tata Steel ocurren accidentes laborales y que muchas de las firmas contratan personal extranjero al que someten a las peores condiciones y estas acciones con una clara muestra que estos trabajadores no estan solos.

Mas acciones como esta seran convocadas pronto.

Un llamado a estar atentos y a participar en los piquetes y acciones digitales.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *