reageer

Verslag van protest in solidariteit met de anarchist Abtin Parsa

Abtin Parsa
[English below]

Afgelopen zaterdag 7-11-2020 was er door de Anarchistische Groep Amsterdam een protest georganiseerd i.v.m. de uiterst gevaarlijke situatie waar de anarchist Abtin Parsa uit Iran zich op dit moment in bevind.

Via deze link vind je de oproep voor het protest en daar word ook een beetje de achtergrond uitgelegd.

Om 14 uur op het beursplein te Amsterdam met een herfst zonnetje begonnen de eerste mensen zich te verzamelen. Al gauw waren we met een kleine 50 mensen, met verschillende leeftijden en achtergronden, ook waren er best veel mensen van buiten Amsterdam, hulde daarvoor!

Er waren spandoeken en zwart/rode vlagen, meerdere mensen hadden zelf een protest bord gemaakt van karton en stift. En er werden honderden flyers in het Nederlands en Engels uitgedeeld aan het voorbij lopende publiek. Er was een kleine geluidsinstallatie waar verschilden speeches over schalden en ook Abtin die aanwezig was op het protest vertelde kort over zijn situatie. Hij wou nogmaals benadrukken dat dit niet een individuele strijd is tegen staat, kapitaal en onderdrukking, maar dat dit een collectieve strijd is tegen de systematische onderdrukking van revolutionaire bewegingen die zich verzetten tegen het moordende neoliberale kapitalisme en hyper individualisme van het moderne “democratische” westen.
En dat het in ieders belang is dat wij als anarchisten altijd solidair moeten zijn met hen die vechten tegen onderdruklening in welke vorm dan ook. Dat de lange historische lijn van het anarchisme altijd de lijn is geweest van de klasse oorlog, van arm tegen rijk, van de werkers tegen de bazen, van de bezitsloze tegen de bezittende klasse.

Het was een staties protest, wij mochten niet als een demonstratie gaan lopen van de politie waardoor er een toch wat onwennige sfeer was en die totaal niet overeenkomt met de gebruikelijke praktijk van anarchistische / autonome groepen in Amsterdam. Wat helaas ook niet echt goed van de grond kwam was het roepen van leuzen in het Nederlands en Engels, maar daar komt vast nog wel en herkansing voor.

Om 15:30 stopte het protest en vertrok ieder zijn wegs.

Geen Iran, Noch Griekenland, Abtin blijft in Nederland !

Solidariteit is ons wapen !

Enkele ervaringen en bedenkingen i.v.m het organiseren van een actie in tijden van een corona pandemie.

Het was dit protest dat het voor het eerst in 19 jaar is dat de AGA bestaat we een actie hadden aangemeld bij de gemeente Amsterdam en dus ook automatisch de politie van Amsterdam.
Na een interne discussie en overleg met een advocaat hadden we besloten om de demonstratie wel aan te melden bij de gemeente Amsterdam, Waarom? De inschatting van ons, en de advocaat was dat als wij zouden gaan verzamelen de politie direct zou gaan ingrijpen. We hadden immers al de aankondiging op openbare websites en sociale media geplaatst (voordat de nieuwe corona regels werden ingevoerd op 4 november).

En als we met 10 tot 20 mensen zouden verzamelen zouden we direct een boete krijgen, met een simpele rekensom kom je dan als snel op duizenden euro’s aan boetes, dat is problematische maar in deze tijden extra problematische. Normaal gesproken kunnen we een reeks benefieten en collectes houden om zo het geld te verzamelen maar alle plekken waar wij de beschikking over hebben zijn dicht en blijven zeker voor de aankomende periode dicht, lente 2021 misschien? Daarnaast merk je nu al dat mensen hun baan verliezen en het moeilijker word om serieuze geld bedragen bij elkaar te krijgen. Daarnaast moet er meer energie gestoken worden in geld verzamelen terwijl dat absoluut niet de bedoeling is. We moeten onze energie en tijd steken in de campagne om Abtin in Nederland te houden en door gaan met de strijd tegen staat en kapitaal DAT is belangrijk! niet het bij elkaar scharrelen van geld voor onnozele boetes die vermeden hadden kunnen worden.

En als je een protest organiseer dat openbaar word aangekondigd heb je een bepaalde verantwoordelijkheid voor de mensen die naar het protest komen, niet iedereen is even ervaren met acties en wat je kan doen in stressvolle situatie. En hoe je snel een situatie met mogelijk escalatie kan inschatten en daarnaar kan handelen. Dat was voor ons ook een belangrijke motivatie om in de huidige situatie wel het protest aan te melden.

De smeris was opvallend (on)opvallend afwezig, alleen om 14 uur kwam er een socio cop even kijken of men afstand hield, een kort gesprek met de politie woordvoerder (de persoon die het protest had aangevraagd) en een foto maakte van een spandoek. Wel waren er zeer waarschijnlijk enkele smerissen in burger die de boel stil in de gaten hielden. Daarnaast stonden we op het Beursplein waar meerdere politie camera’s hangen die realtime gemonitord worden door de smeris. Zodra er enige dynamiek en beweging zou zijn zou er direct op gereageerd kunnen worden dppr de politie.

Daarnaast was het ook een belangrijk moment dat mensen uit de anarchistische beweging elkaar weer eens in het “echt” zagen en met elkaar kunnen kletsen, kennis en nieuws uitwisselen, nieuwe kameraden leren kennen en plannen voor de toekomst maken. De repeterende treurigheid van online vergaderingen werd op deze manier ook doorbroken en zo zonder stress voor een eventueel boete was het mogelijk om met een vrij grote groep bij elkaar te komen.

Toch willen we benadrukken dat dit niet ideaal is, verre van dat zelfs. Wij zijn er op tegen om protesten en acties vooraf te melden bij de overheid en het is een glijdende en glibberende weg naar beneden waardoor er een soort zelf controle en extreme terughoudendheid kan ontstaan tegen spontaniteit en militante actie vormen.

Daarnaast zijn mogelijkheden zat om in de publiek ruimte interventies te doen zonder de autoriteiten te informeren, je kan met enkele mensen posters gaan plakken, leuzen kladden, stickers verspreiden, spandoeken ophangen (wel hoog ophangen!). Of een roulerende picket, 2 mensen met een spandoek en flyers uitdelen en die 2 mensen worden steeds afgewisseld door weer 2 mensen die op afstand staan en vervolgens ook weer worden afgelost door 2 mensen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om kameraden stil te mobiliseren via veilige communicatie (via mond op mond, wel mondkapje op:) en een tijd en locatie af te spreken en een wilde optocht te houden en na 15 minuten weer verspreid zodat de smeris niet genoeg tijd heeft om te verzamelen en het protest te stoppen. Creativiteit is noodzaak en er zullen nieuwe en oude tactieken getoetst worden aan de huidige praktijk en realiteit. We zitten nu al 8 maanden in deze situatie van de corona pandemie en we moeten de straat op, het is nu nog belangrijker dan ooit.

De protesten van de Black Live Matter demonstraties in Nederland hebben aangetoond dat het mogelijk is en dat er de noodzaak is, een relatief kleine actiegroep als de Bond van Precaire Woonvormen heeft actie na actie gedaan in de afgelopen maanden en zaken gewonnen door druk van Directe Actie, dat toont aan dat je straat op kan, en moet !

Strijdbare groet !
Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond
aga@agamsterdam.org
agamsterdam.org

Abtin Parsa

Report back of protest in solidarity with anarchist Abtin Parsa

Last Saturday, 7-11-2020, the Anarchist Group Amsterdam organized a protest regarding the extremely dangerous situation in which the anarchist Abtin Parsa from Iran is currently in.

Through this link you can find the call for the protest and the background is also explained a bit there.

At 2 pm on the Beursplein in Amsterdam people started to gather. Soon we were almost 50 people, with different ages and backgrounds, and there were also quite a lot of people from outside Amsterdam, tribute for that!

There were banners and black / red flags, several people had made a protest sign from cardboard. And hundreds of flyers in Dutch and English were distributed to the passing public. There was a small sound system and various speeches were given alongside Abtin who briefly told about his situation. He wanted to emphasize once again that this is not an individual struggle against state and capitalism, but a collective struggle against systematic oppression of revolutionary movements that oppose the murderous neoliberal capitalism and hyper individualism of the modern “democratic” West. And that it is in everyone’s interest that we as anarchists must always show solidarity with those who fight against oppression in whatever form. That the long historical line of anarchism has always been the line of the class war, of the poor against the rich, of the workers against the bosses, of the powerless against the powerful.
It was a standing demonstration, because we were not allowed to move from the Beursplein by the police. Which resulted in a somewhat uncomfortable atmosphere that was totally out of line with the usual practice of anarchist / autonomous groups in Amsterdam. What unfortunately did not really get off the ground was shouting slogans in Dutch and English, but there will probably still be a second chance.

At 3:30 pm the protest stopped and everyone left on their ways.
No Iran, Nor Greece, Abtin must stay in the Netherlands!

Solidarity is our weapon!

Some experiences and thoughts about organizing an action in times of a corona pandemic.

It was the first time in 19 years that the AGA exists, we had registered an action with the municipality of Amsterdam and therefore automatically the Amsterdam police.
After an internal discussion and consultation with a lawyer, we decided that reporting the demonstration would be the most accaptable option. Why? We estimated that as soon as we gather police will intervene immediately. After all, we had already posted the announcement on public websites and social media (before the new corona rules were introduced on November 4).

And if there will be more than 10 – 20 people, we would immediately receive a fine (with a simple calculation you will quickly end up with thousands of euros in fines), which is extra problematic in these times. Normally we can hold a series of benefits to collect the money, but all places we had access to are now closed and will certainly remain closed for the upcoming period (spring 2021 maybe?). Not to mention, that people are losing their jobs and it is extremely difficult to raise serious amounts of money. So, instead of investing our time and energy in collecting money to pay huge fines, we must focus on the campaign to keep Abtin in the Netherlands. And continue the fight against state and capital, of course. Because THAT is important!

Further more, if you organize a protest that is publicly announced you have a certain responsibility to the people who come to this protest, not everyone is equally experienced in dealing with stressful situations on a political actions. Non every perticipant of such demonstration know how to quickly evaluete a situation and act accordingly. Taking this into consideration, we had more reasons to register the protest in the current situation.

The cop was conspicuously (un) conspicuously absent, only at 2 pm a social cop came to see if everyone kept their distance, had short conversation with the police spokesperson (the person who had requested the protest) and took a picture of a banner. However, there were most likely some plainclothes cops who kept an eye on things. In addition, we were on the Beursplein where several police cameras are installed that are monitored in real time by the cop. As soon as there would be some dynamics and movement, the police could respond immediately.

It was also an important moment when people from the anarchist movement saw each othehas restraint against spontaneity and militant action.

In addition, there are plenty of opportunities to make interventions in the public space without informing the authorities, you can do poster pasting, distribute stickers, hang up banners (hang high!), etc. Or a rotating picketing, 2 people with a banner and handing out flyers and are always alternated by 2 people who are at a distance and are then relieved by another 2 people. In addition, there is also the possibility to mobilize comrades silently through secure communication mouth to mouth, for example (but only with a mask :)), to rally and stop the protest. Creativity is necessary to create new tactics. And test the old ones against current reality. We have been in the situation of the corona pandemic for 8 months now and we have to take it back to the streets, it is now even more important than ever.

The protests of the Black Live Matter demonstrations in the Netherlands have shown that it is possible and that there is a need for that. A relatively small action group such as the Bond van Precaire Woonvorm has taken action after action in recent months and won cases through pressure from Direct Action. It shows that you can and must go out on the streets!

Combatant greetings!
Anarchist Group Amsterdam / Vrije Bond
aga@agamsterdam.org
agamsterdam.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *