reageer

TER APEL SOLIDARITEIT – update + oproep

Een spontane solidariteitsactie is opgezet in Groningen voor Ter Apel, maar de situatie verandert snel. Wat is er dit weekend gebeurd, waarom en wat nu? Reken niet op de staat, organiseer jezelf! Wij hebben het gedaan, jullie kunnen het ook!

Naar aanleiding van het nieuws zijn we afgelopen vrijdag zelf gaan kijken bij het aanmeldcentrum. Op basis van de tekorten en benodigdheden zijn we in actie gekomen en gaan mobiliseren om te koken en donaties te verzamelen. Er is in Groningen gekookt en omdat zaterdag de nood nog hoog leek is er gesproken over een actiekeuken in Ter Apel vanaf zondag. Zaterdag zijn er echter ongeveer 10 volle bussen mensen vertrokken uit Ter Apel waardoor de grootste crisis verplaatst werd. Ondanks dat we geen actiekeuken deden, zijn er veel maaltijden en verzorgingsproducten vermaak voor kinderen gebracht.

Deze solidariteit is opgezet als noodactie, maar uit onwetendheid is het eigenlijk te laat gekomen. We zouden graag voor de langere termijn een landelijk vluchtelingen solidariteit netwerk zien. Deze actie (waaronder een mogelijke actiekeuken binnen 24 uur) is een goed voorbeeld van autonome wederzijdse hulp binnen hele korte tijd. Belangrijkste is dat mensen hierbij beginnen initiatief en verantwoordelijk te nemen. Het weekend is maar een klein beeld van de crisis in dagen ervoor, zaterdag was er minder nood vanwege het verplaatsen van mensen naar andere locaties. Toch zijn er zaterdag nog aardig wat nieuwe mensen die kwamen – en hongerige die er al waren- gevoed.

We hebben meer geld opgehaald dan verwacht, wat ook meer mogelijkheden biedt. De WhyDonate is voor nu stopgezet. Donaties van spullen kunnen tot vrijdag (vóór Kraaienest voku), in het weekend zal het naar Ter Apel gebracht worden. We zoeken nog mensen die voor de langere termijn kunnen helpen met structurelere hulp, neem dan contact op met autonoom collectief de Schop (deschop@riseup.net). Als je buiten Groningen solidariteit wil starten kunnen we ook overleggen over tips of coördinatie. Zo gaan kameraden van de Vrije Bond Friesland koken voor AZC Leeuwarden.
We krijgen veel vragen van mensen hoe ze kunnen helpen, maar het lijkt ons nog belangrijker dat groepen zichzelf organiseren in hun buurt in plaats van naar ons in Groningen komen. Bijvoorbeeld in Utrecht en Limburg zijn locaties waar asielzoekers naar gebracht zijn. Contact haas@riseup.net als je zelf een solidariteit actie wil opzetten en daarbij wil overleggen. Een deel van het gedoneerde geld is daarvoor bijvoorbeeld goed geschikt.

Het probleem lijkt nu vooral verspreid over het land, maar dat betekent niet dat er op korte termijn niet weer zo’n crisis kan zijn. Doordat mensen zijn verplaatst lijkt er geen nood meer, hoewel die er nog wel is. Zelforganisatie in meerdere plekken in het land is nodig. Wij hebben het gedaan, jullie kunnen het ook!

Als we een wereld zonder grenzen, repressie en apathie willen kunnen we niet vertrouwen op andere organisaties en instanties. Doe het zelf, doe het samen! We moeten migratie, kolonialisme, ecologische crisis en stedelijk verzet zoals kraken verbinden. Naarmate migratie en de ecologische crisis duidelijker met elkaar te maken gaan hebben, verdienen het verkrijgen van woonruimte voor en door ongedocumenteerden en antikapitalistische directe actie waarmee dat vaak gebeurt meer aandacht. Het perspectief is dat meer mensen door imperiale oorlogen, koloniale uitbuiting en onderdrukking, ecocide, of wat voor reden dan ook moeten vluchten, dus op de lange termijn zal vluchtelingen solidariteit nodig blijven (het IPCC heeft ingeschat dat er in 2050 150 miljoen klimaatvluchtelingen kunnen zijn). De problemen die dit oplevert worden niet veroorzaakt door deze mensen, maar door systemen die er al waren. Een sociale revolutie is daarom nuttiger dan het huidige staatsbeleid en misplaatste haat.
Westerse economieën zijn voor een groot deel afhankelijk van goedkope arbeid van migranten, maar overheden maken migratie een repressief en bureaucratisch proces. Terwijl staten migranten vaak in precaire omstandigheden en armoede houden, helpen directe actie en solidariteit om hun levens weer een beetje terug te pakken op de manier waarop ze dat zelf willen.

Following the news, we went to see for ourselves last Friday at the application centre. On the basis of the shortages and supplies, we went into action and started mobilising to cook and collect donations. We cooked in Groningen and because the need still seemed high on Saturday, there was talk of an action kitchen in Ter Apel from Sunday. However, about 10 full busses of people left Ter Apel on Saturday, so the biggest crisis was moved. Despite the fact that we did not do an action kitchen, many meals, care products and children’s entertainment were brought.

This solidarity was set up as an emergency action, but out of ignorance it actually came too late. We would like to see a national refugee solidarity network for the longer term. This action (including a possible action kitchen within 24 hours) is a good example of autonomous mutual aid within a very short time. Most important is that people start taking initiative and responsibility. The weekend is only a small image of the crisis in days before, Saturday there was less need because of moving people to other locations. Nevertheless, Saturday still saw a lot of new people who came – and hungry ones who were already there – fed.

We raised more money than expected, which also opens up more possibilities. The WhyDonate has been stopped for now. Donations of stuff can be done until Friday (before Kraaienest voku), in the weekend it will be brought to Ter Apel. We are still looking for people who can help with more structural help for the longer term, please contact autonomous collective de Schop (deschop@riseup.net). If you want to start solidarity outside Groningen, we can also discuss tips or coordination. For example, comrades of the Vrije Bond Friesland will cook for AZC Leeuwarden.
We get a lot of questions from people about how they can help, but we think it’s even more important that groups organise themselves in their neighbourhood instead of coming to us in Groningen. For example, there are locations in Utrecht and Limburg where asylum seekers have been brought. Contact haas@riseup.net if you want to set up a solidarity action yourself and would like to get in touch. For example, part of the donated money is good for this.

The problem now seems to be spread all over the country, but that does not mean that there cannot be a similar crisis in the near future. Because people have been relocated, there no longer seems to be a need, although it is still there. Self-organisation in several places in the country is needed. We did it, you can do it too!

If we want a world without borders, repression and apathy, we cannot rely on other organisations and institutions. Do it yourself, do it together! We have to connect migration, colonialism, ecological crisis and urban resistance like squatting. As migration and the ecological crisis become more clearly interrelated, obtaining housing for and by undocumented migrants and anti-capitalist direct action to do so often deserve more attention. The perspective is that more people will have to flee because of imperial wars, colonial exploitation, oppression, ecocide, or whatever reason, so in the long run refugee solidarity will remain necessary (the IPCC has estimated that there could be 150 million climate refugees by 2050). The problems this creates are not caused by these people, but by systems that were already there. A social revolution is therefore more useful than current state policies and misplaced hatred.
Western economies rely heavily on cheap labour from migrants, but governments make migration a repressive and bureaucratic process. While states often keep migrants in precarious conditions and poverty, direct action and solidarity help them take back their lives in the way they want.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *