reageer

Tegen de bouw van ‘Gesloten Gezinsvoorziening’ Kamp Zeist

zeistbanner1OPROEP VAN AAGU / CALL FROM AAGU:

Oproep: onderteken de verklaring tegen de bouw van 'Gesloten
Gezinsvoorziening' op Kamp Zeist

http://aagu.nl/2015/Oproep-onderteken-verklaring-tegen-bouw-gezinsgevangenis.html
http://aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html

[english below] Call for signing the statement against the construction
of the 'Closed Family Facility' at Kamp Zeist

Sinds enige tijd voeren we campagne tegen de bouw van een 'Gesloten
Gezinsvoorziening' (GGV) op Kamp Zeist.

Het doel van de GGV is de opsluiting en uitzetting van
vluchtelingengezinnen van wie de asielaanvraag is afgewezen. De nu nog
tijdelijke en begin 2016 geplande permanente gezinsgevangenis bevindt
zich binnen een hek en de muur van Kamp Zeist (ofwel: Detentiecentrum
Soesterberg), voorzien van stroomdraad en camerabewaking. De GGV is dus
een gevangenis en geen 'voorziening'. De GGV is niet 'humaan' of
'kindvriendelijk'.
(http://aagu.nl/2014/gezinsgevangenis-geen-humaan-alternatief.html)

In een artikel op de website van Doorbraak
(http://www.doorbraak.eu/moeder-en-dochter-na-15-jaar-in-nederland-toch-nog-bijna-gedeporteerd/)
bleek eens te meer dat je kinderen niet voor de gek kunt houden door een
gevangenis zonder cellen te bouwen. Een moeder, opgesloten in de GGV,
vertelt:

“Ik zei tegen Nerona dat we in een mooi huis sliepen. Maar zij wees naar
de hoge hekken. Ze wilde dat ze Pippi Langkous was, dan was ze sterk
genoeg om die politiemannen op te sluiten en konden we naar oma.”

Wij roepen individuen en organisaties op onderstaande verklaring te
ondertekenen. De verklaring is online hier te vinden:
http://aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html
De verklaring kan ondertekend worden door een mail te sturen naar
info@aagu.nl o.v.v. "Ondertekening verklaring tegen bouw 'Gesloten
Gezinsvoorziening' Kamp Zeist". Zet er duidelijk bij wie of welke
organisatie de verklaring ondertekent, en vermeld indien aanwezig de
website of facebookpagina. Een aanvullende motivering voor de
ondertekening is ook welkom, deze zullen wij dan op onze website opnemen.
Voorts roepen we op deze oproep verder te verspreiden om zo meer
organisaties te bereiken en om op jullie website of facebookpagina te
laten weten dat jullie deze verklaring getekend hebben.

AAGU (Anarchistische Anti-deportatiegroep Utrecht)

- Verklaring tegen bouw Gesloten Gezinsvoorziening

Op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg bevindt
zich sinds oktober 2014 een tijdelijke zogenaamde 'Gesloten
Gezinsvoorziening'. Dit is een gevangenis voor gezinnen en alleenstaande
minderjarige vluchtelingen, waar zij met het oog op uitzetting kunnen
worden opgesloten.

Begin 2016 moet een nieuwe, permanente locatie, ook binnen de muren van
Kamp Zeist, in gebruik genomen worden. De overheid presenteert deze als
'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een
gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die
weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en
camerabewaking.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen
grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van
vluchtelingengezinnen en -kinderen is in strijd met het
VN-Kinderrechtenverdrag. Wij, de ondergetekenden, ageren tegen de bouw
van de gezinsgevangenis en willen dat:

De Rijksoverheid afziet van de bouw en het in gebruik nemen van de
gezinsgevangenis;
De Gemeente Zeist de vergunning voor de bouw intrekt;
Bouwbedrijf De Vries en Verburg afziet van deze opdracht tot bouw van de
gezinsgevangenis.


[english] Call for signing the statement against the construction of the
'Closed Family Facility' at Kamp Zeist

http://aagu.nl/2015/Oproep-onderteken-verklaring-tegen-bouw-gezinsgevangenis.html#eng
http://aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html#eng

For some time we have been campaigning against the construction of a
'Closed Family Facility' (GGV) at Kamp Zeist.

The purpose of the GGV is the incarceration and deportation of refugee
families who had their asylum request rejected. The currently temporary
and early 2016 planned permanent family prison is located behind a fence
and the wall of Kamp Zeist (or: detention center Soesterberg), equipped
with live wire and camera surveillance. The GGV is therefore a prison
and not a 'facility'. The GGV is not 'humane' or 'child-friendly. (
http://aagu.nl/2014/Family-prison-no-humane-alternative.html)

An article on the website of Doorbraak
(http://www.doorbraak.eu/moeder-en-dochter-na-15-jaar-in-nederland-toch-nog-bijna-gedeporteerd/)
once again showed that you cannot fool children by building a prison
without cells. A mother, locked up in the GGV, tells:

“I told Nerona that we are sleeping in a nice house. But she pointed at
the high fences. She wished she was Pippi Langkous (Pippi Longstocking),
then she would be strong enough to lock up those policemen and we could
go to grandma.”

We call on you or your organization(s) to sign the statement below. The
statement can be found online here:
http://aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html#eng

The statement can be signed by sending an e-mail to info@aagu.nl
subject: “Sign against building of GGV Kamp Zeist”. Make it clear who or
which organization is signing the statement, and mention a website or
facebook page if present. An additional motivation for the signing is
also welcome, we will then insert that on our website as well.
In addition, we call for spreading this call further in order to reach
more organizations and to make public on your website or facebook page
that you have signed this statement.

AAGU (Anarchist Anti-deportationgroep Utrecht)

- Statement against construction of Closed Family Facility

Since October 2014, on the terrain of detention center Kamp Zeist at
Soesterberg there is a so called 'Closed Family Facility'. This is a
prison for families and unaccompanied under-age refugees, where they can
be locked up in order to be deported.

Early 2016 the new permanent location, also inside the walls of Kamp
Zeist, is supposed to be taken into use. The government presents this as
'child-friendly', but prefers not to mention that it is actually a
prison, surrounded by fences within five meter high walls, that are
going to be surrounded even more by a penitentiairy fence with live wire
and camera surveillance.

Various research has shown that the incarceration of children is very
harmful to them. The incarceration of refugee-families and -children is
in breach of the UN-Convention on the Rights of the Child. We, the
undersigned, agitate against the construction of the family prison and
want for:

The National government to forego the construction and commission of the
family prison;
The Municipality of Zeist to withdraw the building permit;
Construction company De Vries en Verbrug to waive the commission of
building the family-prison
,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *