reageer

Verslag: Studenten begraven SHELL tijdens promotiepraatje directeur Shell op de UvA

[English below]

Amsterdam, 12 september 2018; Vandaag is het promotiepraatje van president directeur Shell, Marjan van Loon, bij Room for Discussion op de Universiteit van Amsterdam verstoord met een potje bullshit Bingo. Op uitgedeelde Bingo-kaarten stonden welbekende groene leugens waarmee de klimaat misdadiger Shell al jaren hun industrie oppoetst. Bij het herkennen van welbekende child marketing soundbites van de fossiele industrie gingen handen in de lucht en werd er Bingo geroepen in het publiek.

Toen na enige consternatie de aandacht net terug was herwonnen naar het podium kwam een stel studenten met helmen op en hesjes aan met een enorme pijpleiding de hal in. “Mind de pipeline” klonk het door de zaal. Met deze actie onderstreepten de actievoerders de vergeten olifant in de kamer: dat Shell nog altijd een miezerige 2,5% in groen investeert en onderhand met haar fossiele verslaving doorgaat leefgebieden te vernaggelen, gemeenschappen schaadt en klimaat ontwrichting met catastrofale gevolgen doet toenemen.

Wie dacht dat de show was afgelopen had het mis.Halverwege de ontspoorde verkooppitch van Marjan van Loon lieten studenten vanaf de balustrade van de hal banners zakken met daarop de tekst “Belast Shell, niet de publieke sector #dividendbelasting” en “Invest in education, not in fossil fuels”. De boodschap die studenten hiermee afgeven is dat er veel redenen zijn om tegen Shell in actie te komen maar dat we in de context van het UvA gebouw waarin dit spektakel wordt gefaciliteerd men vooral niet moet vergeten dat draaideurpolitici die meer voor multinationals werken dan het volk ertoe hebben geleid dat bedrijven als Shell doorlopend kadootjes krijgen toegespeeld – waarvan de 2.000.000.000 euro dividend belasting afschaffing het laatste markante voorbeeld is, en dat terwijl het onderwijs al jaren in de uitverkoop staat. Bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat studenten meer leningen in worden gejaagd, docenten meer precair zijn in hun contracten en meer werkdruk ondervinden, dat voorzieningen in schoolgebouwen als voldoende en goed uitgeruste studieruimtes en begeleiding uitgedund worden en het kritisch intellectuele curriculum verpauperd. Met die twee miljard zou de politiek het publieke domein en onderwijs sterker kunnen maken. De studenten voegen toe: “Als we dan ook nog eens gaan kijken naar die 7 miljard belastingontwijking waar Shell aan heeft gedaan de afgelopen jaren en de 7,6 miljard jaarlijkse subsidie voor fossiele industrie die Nederland nog steeds stopt in het verstoren van een reeds gestoorde markt, dan kunnen we een ECHTE groene en sociale transitie inslaan”.

Het werd duidelijk dat veel studenten regelrecht het bestaansrecht van de multinational bestrijden toen het gratis marketing-moment van Marjan van Loon voor de derde keer werd verstoord met een begrafenis van Koloniaal Dutch Shell. In het zwart geklede vrouwen kwamen op met een grote doodskist en liepen naar het podium. Op de kist stond een bord: “Celebrating the death of the fossil era, Commemorating the many victims of Shell”. Uit het publiek stonden diverse in het zwart geklede mensen op om een bloem te leggen bij het graf. Waarom een begrafenis? “Dit is een ceremonieel afscheid van dit bedrijf van massavernietiging. Van Groningen tot Nigeria leven mensen in onzekerheid en in opgelegde kwetsbaarheid door de ecologische en maatschappelijke aanrandingen van Shell en soortgenoten. Het is tijd voor een definitief afscheid van dit onrecht. Het is tijd voor herstel”. Aldus de kistdragers. Ook werden met deze actie de vermoorde milieubeschermers uit globale zuiden herdacht. National Geographics publiceerde eerder dat 2017 het dodelijkste jaar voor earth defenders was tot nu toe en dat er het afgelopen jaar wekelijks 4 milieubeschermers vermoord zijn. Het opnemen tegen milieu-onvriendelijke multinational kost letterlijk levens.

Deze acties werden mede mogelijk gemaakt door New University, ASVA, ISSO, FossielVrij onderwijs, Red UvA, Fossil Free Culture, Code Rood, JMA, DWARS Amsterdam, ROOD Amsterdam.


Students bury Shell

 during promotion speech director Shell at the UvA 

Amsterdam, 12 September 2018; Today, the promotion speech of President Director Shell, Marjan van Loon, at an event at the University of Amsterdam was disrupted by a game of bullshit Bingo. Students distributed Bingo cards with collect all well-known green lies that climate criminal Shell uses to greenwash their industry for years. In recognizing well-known child marketing soundbites from the fossil industry, hands went up and Bingo was called into the audience.

When after some consternation the attention had just been regained back to the stage, several students with helmets and vests arrived with a huge pipeline into the hall. “Mind the pipeline” they shouted through the room. With this action, the campaigners underlined the forgotten elephant in the room: that Shell is still investing a meager 2.5% in green branch of its business, while it continues on a killer-course of fossil-capital addiction, destroys habitats and homes with its extractivism, violates local communities and increases climate disruption with catastrophic consequences.

Anyone who thought the show was finished was wrong. Halfway through the derailed sales pitch of Marjan van Loon, students dropped banners from the balustrade of the hall with the text “Tax Shell, not the public sector #dividend tax” and “Invest in education, not in fossil fuels “. The message of the students is that there are many reasons to protest against Shell, but that in the context of the University of Amsterdam where the shell-marketing spectacle is facilitated, one should not forget that Dutch politicians who work more for multinationals than the people have led companies such as Shell to receive continuous taxbreak and subsidies gifts – of which the 2,000,000,000 euro dividend tax abolition is the last striking example. Meanwhile Dutch education has suffered greatly from being put on sale by the Dutch state for years. With the soon to be imposed two billion tax break, politics could make the public domain and education stronger. The students state: “If we would also look at the 7 billion tax avoidance that Shell has done in recent years and the 7.6 billion annual subsidy for fossil industry that still stops the Netherlands in disrupting an already disturbed market, we can take a REAL green and social transition “.

Finally it became clear that many students oppose the right of Shell to exist when the free marketing moment of Marjan van Loon was interrupted yet again. Women dressed in black entered with a coffin to bury Colonial Dutch Shell. On the coffin was a sign: “Celebrating the death of the fossil era, Commemorating the many victims of Shell”. From the audience several people dressed in black stood up to lay a flower at the grave. Why a funeral? “This is a ceremonial farewell to this company of mass destruction. From Groningen to Nigeria people live in uncertainty and in imposed vulnerability due to the ecological and social assaults of Shell and their counterparts. It is time for a final farewell to this injustice. It’s time for reparations and justice”, comment the students. Hereby they particularly also wished to commemorate the murdered earth defenders from the Global South. National Geographics published earlier that 2017 was the deadliest year for earth defenders so far and that 4 environmentalists have been killed every week in the past year. Protesting an environmentally unfriendly multinational literally costs lives in other places around the world. The students used their privileges to fight this injustice.

These actions were made possible by New University, ASVA, ISSO, Fossil Free Education, Red UvA, Fossil Free Culture, Code Rood, JMA, DWARS Amsterdam, ROOD Amsterdam.

 

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *