reageer

Stop de anderhalvemeter-staat! Buig niet voor hun economie!

[english below]

Red levens en vrijheden!

– Voorlichting in plaats van dwang, faciliteren in plaats van opleggen
– Handelen op verhoogd besmettingsgevaar in gebouwen (o.a. verbeteren ventilatie)
– Optreden tegen bedrijven die winst boven mensenlevens plaatsen
– Gratis beschikbaar maken van hoogkwalitatieve mondmaskers
– Goed en uitgebreid testbeleid en contactonderzoek […]

[english below]

Red levens én vrijheden!

– Voorlichting in plaats van dwang, faciliteren in plaats van opleggen
– Handelen op verhoogd besmettingsgevaar in gebouwen (o.a. verbeteren ventilatie)
– Optreden tegen bedrijven die winst boven mensenlevens plaatsen
– Gratis beschikbaar maken van hoogkwalitatieve mondmaskers
– Goed en uitgebreid testbeleid en contactonderzoek

Om het aantal besmettingen beperkt te houden terwijl grote bedrijven zoveel mogelijk door kunnen gaan met winst tmaken, worden basale vrijheden afgepakt. Tegelijkertijd weigert de overheid de noodzakelijke stappen te nemen om het virus te verslaan, omdat dat te duur is. Het resultaat is de anderhalvemeter-politiestaat, waar ‘gewone’ mensen sneuvelen en we allemaal buigen voor hun economie van graaiende bazen en aandeelhouders.

Wij worden bedreigd met zware boetes en een strafblad als we samenkomen met vrienden en familie of om onze mening te uiten. Tegelijkertijd blijft contactonderzoek en testbeleid onvoldoende; kunnen industriële slachterijen en fabrieken open blijven; wordt er op Schiphol niet eens de mogelijkheid gegeven om afstand te nemen; blijven arbeidsmigranten gedwongen opeengepakt in slechte huisvesting; wordt er niet geïnvesteerd in betere ventilatie van werkplekken en zorginstellingen, en is er continue druk voor het weer opengooien van de horeca als voorheen – terwijl steeds duidelijker is dat juist bínnen het virus zich verspreidt.

Het is verstandig om afstand te houden, mondkapjes te dragen als dat moeilijk is en om de samenleving zo in te richten dat dit kan. Maar de overheid heeft geen plaats in het bepalen van de afstand tussen onze lichamen. Die heeft het recht niet om in te grijpen op onze vriendschappen, familiebanden, liefdes en feestjes. Dat is totalitair, een soort fascisme.

Corona is ontzettend gevaarlijk en daar moeten harde maatregelen tegen worden genomen. De Zweedse aanpak heeft geleid tot duizenden vermijdbare doden, en is dus geen optie. Nou zijn de cijfers overal een flinke onderschatting, maar daardoor wel weer vergelijkbaar. Op basis van die cijfers van 19-6-2020 heeft Zweden zo’n 494 doden per miljoen. Buurlanden vele malen minder (Denemarken 103, Finland 59, Noorwegen 45). Zelfs de baas van het Zweedse RIVM (Anders Tegnell) geeft toe dat er ‘ruimte voor verbetering is.’ Nederland heeft 352 doden per miljoen. Ook hier zijn duizenden mensen onnodig gestorven.

Maatregelen zijn dus nodig. Maar die moeten niet worden afgedwongen door een onderdrukkende staat, die staat voor de korte termijn belangen van hun economie en hun begroting. Want wat je dan krijgt is nu wel duidelijk: in naam van de vrijheid laten ze ons sterven voor hun economie, in naam van onze gezondheid pakken ze onze vrijheid af. Ondertussen vecht het volk elkaar de tent uit over hoeveel mensen we bereid zijn te laten sterven voor hoeveel vrijheid. Zo houden ze ons gevangen in hun systeem, waar levens in geld worden uitgedrukt en vrijheid er alleen toe doet als er winst op gemaakt kan worden.


Breek daar uit! Organiseer en kom in opstand!

Stop the one-and-a-half-meter state! Do not bow to their economy!

Save lives and freedoms!

– Information instead of coercion, facilitating instead of imposing
– Act on increased risk of contamination in buildings (including improving ventilation)
– Act against companies that put profit above human lives
– Make high-quality mouth masks available for free
– Good and extensive test policy and contact-tracing

Basic freedoms are being taken away to limit the number of infections while large companies continue to profit. At the same time, the government refuses to take the necessary steps to defeat the virus because it is too expensive. The result is the one-and-a-half-meter state, where “ordinary” people die and we all bow to their economy of greedy bosses & shareholders.

We are threatened with heavy fines and a criminal record if we get together with friends and family or to express our opinion. At the same time, contact research and test policy remain insufficient; industrial slaughterhouses and factories can remain open; at Schiphol keeping distance isn’t an option; labor migrants are forced to stay in cramped housing; there is no investment in better ventilation of workplaces and care institutions, and there is continuous pressure to open up bars and hotels as before.

It is wise to keep distance, to wear face masks when this is difficult and to organize society in a way that you can. But the government has no place in determining the distance between our bodies. No right to interfere with our friendships, family ties, loves and parties. That is totalitarian, a kind of fascism.

Corona is extremely dangerous and tough measures must be taken against it. The Swedish approach has resulted in thousands of preventable deaths, so it is not an option. The figures are underestimated everywhere, but are therefore comparable again. Based on those figures from 6/19/2020, Sweden has about 494 deaths per million. Neighboring countries many times less (Denmark 103, Finland 59, Norway 45). Even the boss of the Swedish RIVM (Anders Tegnell) admits that there is “room for improvement.” The Netherlands has 352 deaths per million. Here too thousands of people could have been saved but died instead.

So measures are needed. But they should not be enforced by an oppressive state, which only cares for the short-term interests of their economy and their budget. Because what you get then is clear: in the name of freedom they let us die for their economy, in the name of our health they take away our freedom. Meanwhile, the people turn on each other about how many people we are willing to let die for how much freedom. In this way they keep us trapped in their system, where lives are expressed in money and freedom only matters if a profit can be made.

Break out of this trap! Organize and rebel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *