reageer

Hoge koorts bij Buiten de Orde?

Op 28 februari 2012 verscheen in de nieuwsrubriek van Indymedia onder de titel ‘Hoge koorts bij Buiten de Orde’ een reactie op het artikel ‘Europol en de samenzwering der Euro-anarchisten’ van Jan Bervoets in Buiten de Orde 2012-2. Jan Bervoets heeft hierop gereageerd, deels met een rectificatie. Maar hij had zijn tekst pas klaar toen de correspondentie over dit ‘bericht’ niet meer op de voorpagina van Indymedia zichtbaar was, maar in het archief was beland. Daarom is het naar de site van de Vrije Bond gestuurd.

De redactie, die blijkens de titel ook wordt aangesproken, wil over deze kwestie de volgende verklaring afleggen.

De redactie van Buiten de Orde is collectief verantwoordelijk voor de inhoud en staat garant voor de goede trouw van de inzenders totdat het tegendeel is gebleken. Maar het dicteert die inhoud niet, want het is geen partijkrant die van een centrale leiding uitgaat. Daarom staat het vrij stukken van allerlei stromingen en richtingen te plaatsen, ja zelfs discussie te bevorderen. Anarchistische bladen kennen een traditie van openheid voor discussie en zullen als dat nodig is, zeker op verzoeken van rectificatie ingaan. Dat gezegd zijnde, vindt de redactie dat er ernstige reden is om te protesteren op de manier waarop de anonieme briefschrijver een medewerker – toevallig een redactielid – beschuldigt van kwade trouw en verraad aan de anarchistische zaak en daarmee de discussie verstoort. De redactie wordt impliciet verweten ook een ‘dolkstoot’ te hebben geplaatst. Een dergelijke beschuldiging wijst zij af.

De revolutie wordt namelijk niet gewonnen door dictaten van tijdschriftredacties, maar door actie en collectieve strijd van onderop, voortgestuwd door zoveel mogelijk berichten en daaruit voortkomende gedachten. Laat – zeker tegen het broedend politiegeweld dat nu eenmaal inzet was van de discussie – duizend opstandige bloemen bloeien van kameraden die elkaar uiteindelijk steunen.

 

Reactie Jan Bervoets op ‘Hoge koorts bij Buiten de Orde’

Het heeft even geduurd voordat ik antwoord op de aantijgingen van anonymus als zou ik kameraden in mijn artikel ‘Europol en de samenzwering der Euro-anarchisten’ een dolk in de rug hebben willen steken, door me insolidair te verklaren met bepaalde groepen. Dit laatste kan gezien de context van het stuk onmogelijk het geval zijn. Aanleiding was dan ook een symposium over ‘Euroanarchisme’ waarbij de contacten tussen de FAInformale en de Cellen van Vuur uitgangspunt waren. We vreesden dat deze conferentie zou leiden tot een algehele Europese anarchistenjacht met de daarmee gepaard gaande willekeurige arrestaties, zoals die ook in Italië en Griekenland plaats vonden. En we vonden dat we daarvan ook anderen op de hoogte moesten stellen en in onze media de kameraden daartegen moesten waarschuwen.

Daarbij gingen we ervan uit dat veel van de symposiumstof zou neerkomen op verzinsels. Met name speelde een rol dat na journalistiek onderzoek de TGV had toegegeven dat de Franse berichten over anarchistische sabotage van de TGV inderdaad verzinsels waren. Wat mij nu verweten wordt is dat ik de politie te veel heb laten ‘verzinnen’ en daarmee het bestaan van enkele organisaties of samenwerkingsverbanden zou hebben miskend. Toegegeven, de FAInformale heeft inderdaad in een brochure Zeg niet dat wij met weinigen zijn een samenwerking geclaimd met Cellen van Vuur en andere organisaties. Maar in dit verband zitten tal van kameraden in Italië en Griekenland onschuldig vast, evenals in 1959 Valpreda en Pinelli (nu merk ik dat ik 1959 tik; snel corrigeren in 1969!). En wat de laatste betreft: men valt niet zomaar ‘op een nog onopgehelderde manier’ uit een raam tijdens een politieverhoor – een sarcastisch understatement leek mij duidelijk genoeg.

Maar ik teken wel verzet aan tegen de suggestie dat de publicatie van te corrigeren onjuistheden of vergissingen voortkomen uit gebrek aan solidariteit. En ik zal zelf ook niemand van kwade trouw beschuldigen nu blijkt dat er in Italië gegronde twijfel bestaat over de bewering van anonymus dat Calabresi in 1972 neergeschoten werd door (hoera!) een anarchist. Voor vele Italiaanse kameraden is het waarheid dat – na een dubieus proces met een pentito (kroongetuige) twintig jaar later – sedert 2000 Adriano Sofri, activist van Lotta Continua, onschuldig in de gevangenis zit. En dat de werkelijke dader, die in uitgesproken fascistische kringen moet worden gezocht, vrij rond loopt. Maar moeten we dan aan mensen die – ongetwijfeld te goeder trouw – het tegendeel beweren eerst op rabiate toon gaan vragen aan welke kant zij staan? De redactie van Buiten de Orde staat open voor verzoeken om rectificatie.

Want wij staan allemaal aan dezelfde kant als het om verweer tegen politierepressie gaat. En daar was het in mijn stuk in beginsel om te doen.

Jan Bervoets

 

Hieronder de tekst van het anonieme stuk op Indymedia:

Hoge koorts bij Buiten de Orde – Jan Bervoets ijlt

Het is niet de eerste keer en het zal ook wel niet de laatste keer zijn. Waar anarchisten of revolutionairen overgaan tot directe actie tegen de mensen en structuren van de gedoodverfde overheersing, staat er altijd wel ergens een handvol andere anarchisten klaar om in de pen te kruipen. Niet om de verdeding op te nemen  van degenen die beslissen om over te gaan tot de aanval met de middelen die zijzelf gepast achten, niet om de verdediging op te nemen van de noodzaak van revolutionair geweld, niet om banden van steun en solidariteit te smeden onder allen die de autoriteit willen onderuithalen, maar om voor iedereen duidelijk te maken dat zij er zeker niets met te maken hebben en hun afstand nemen. Dat zij nooit zulke middelen zouden gebruiken. Dat zij ongetwijfeld het slachtoffer zullen worden van de staatsrepressie.

Ditmaal heeft het Nederlandse blad Buiten de orde, orgaan van de anarchistische zelforganisatie Vrije Bond, deze taak op zich genomen. Naar aanleiding van een congres van Europol in Den Haag, kroop Jan Bervoets in de pen1.

Mocht zijn artikel zich beperkt hebben tot de klassieke klaagzang over ‘staatsrepressie’, ‘ondemocratische pratijken’ en ‘oneerlijke en ondoorzichtige politiediensten’, zou er geen stront aan de knikker zijn. We zijn het ondertussen van heel wat formele anarchistische organisaties al gewoon dat ze niet langer vechten voor sociale revolutie, de symboliek, logo’s en stickers daargelaten. Maar Jan Bervoets kon het echter niet houden bij een ode aan eerlijke politie, basisdemocratie, participatieve economie en burgerzin.

Mocht zijn artikel gewoon een uiteenzetting geweest zijn waarom hij, het blad en de organisatie erachter niet denken dat revolutionair geweld nodig is, dat kleinschalige aanvallen door kleine groepjes kameraden nergens toe dienen, dat de beste weg naar de anarchie de uitbouw van de grote, landelijke zelforganisatie de Vrije Bond is, dan zouden we ook daar niet van wakkergeschoten zijn. Ook al valt het zeer te betwijfelen (gezien de staat van dienst van Buiten de Orde en Jan Bervoets in het bijzonder) dat er iets uitdagends, iets interessant, iets van revolutionair perspectief in zou gestaan hebben, als het zo’n tekst was geweest had het nog aanleiding kunnen geven tot debat en discussie.

Maar het mocht niet zijn. Jan Bervoets moest zonodig gaan suggereren dat een aantal anarchistische aanvallen wel eens het werk van de almachtige politie zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld van “de Italiaanse inlichtingendienst met haar grote staat van dienst in het ineenzetten van aanslagen” als het gaat over de Informele Anarchistische Federatie (FAI). Jan Bervoets is zelfs zo goed geïnformeerd over de geschiedenis van de anarchistische beweging dat hij de datum en de plaats van de bomaanslag aan de Piazza Fontana mis heeft. Dat was niet in 1989 maar in 1969, niet in Napels maar in Milaan en inderdaad het werk van extreem-rechts en een deel van de Italiaanse geheime diensten. Verder nog beweert hij dat na de aanslag gearresteerde anarchist “Pinelli op een nog onopgehelderde manier uit het raam kwam te vallen en overleed”. Misschien omdat Jan Bervoets meer geloof hecht aan politieverslagen dan aan de reële feiten die door anarchisten onderbouwd werden: Pinelli werd uit het raam gesmeten en aldus vermoord door commissaris Calabresi. Op 17 mei 1972 maakten anoniem gebleven kameraden met enkele kogelschoten trouwens een einde aan het leven van die ellendige commissaris.

Na dit korte uitstapje in de recente geschiedenis die voor Jan Bervoets duidelijk nog bijzonder mistig is gebleven, aarzelt hij niet om te suggeren dat er een telegeleid kantje zou kunnen zitten aan de Samenzwering van Cellen van Vuur, die honderden aanvallen tegen uiteenlopende structuren van de overheersing heeft opgeëist. Want misschien kan Jan Bervoets het nog verkroppen dat, zoals hij over de Cellen zegt, “bedrijven aangevallen worden omdat ze arbeiders op geweldadige wijze onderdrukken” (welke anarchist zou het nu in z’n hoofd halen om het kapitaal en de arbeid aan te vallen voor wat het is!), dat ambassades en jusititiepaleizen aangevallen worden kan er bij hem niet in. En dan volgde nog de kers op de taart, want Jan Bervoets poneert vlotjes dat de meervoudige sabotages van TGV-lijnen in Frankrijk gewoon “fouten aan de TGV zelf zijn of aan koperdieven toegeschreven moeten worden”. Dat er de dag van de sabotages waarop de arrestaties rond Tarnac volgden, bijvoorbeeld een treintransport van kernafval op het programma stond, zou de heer Bervoets niet op ideeën kunnen brengen. Dat de TGV-lijnen (bestaande of in aanbouw), die van fundamenteel belang zijn voor de kapitalistische economie, op vele plaatsen in Europa bevochten worden met betogingen, agitatie, sabotages en aanvallen, zal volgens Jan Bervoets ongetwijfeld het gevolg zijn van de stijgende koperprijs.

Maar de paragraaf erna klapt Bervoets helemaal uit de biecht. Hij is bang dat hij het slachtoffer gaat worden omdat hij door Europol zou gelabeld worden als “de propagandist” die de stoute onderlaag van revolutionaire anarchisten ondersteunt. En daarom zijn al die aanvallen, sabotages en aanslagen (en laat het duidelijk zijn, het staat ieder vrij om die pertinent, opportuun, gepast te vinden, om bepaalde middelen te waarderen of niet,…) volgens Bervoets misschien wel het werk van de schimmige inlichtingendiensten… En zelf als dat niet zo is, dan nog spelen de anarchisten die overgaan tot de aanval volgens hem bewust of onbewust het spel van de politie. Kortom, een eenvoudige redenering: de Staat gebruikt bepaalde anarchisten en anarchistisch geweld om de andere, flinke, democratische anarchisten kapot te maken. En wie zegt dat het tussen anarchisten en Staat nooit vrede kan zijn, is een provocateur.

Waarschijnlijk is het Bervoets in zijn lange carrière nog nooit opgevallen dat de repressie van de staat vaak begint met het opdelen van mensen die eenzelfde strijd delen in “goeden” en “slechten”. Vervolgens begint dan de modder te stromen en wordt de strijd door het slijk gehaald. Eén van de recepten die alle bazen van oppositiepartijen, vakbondsbonzen, klein-linkse chefs en anarchistische pausen telkens weer uit de kast halen, is alles wat niet binnen hun lijntjes kleurt, alles wat buiten hun orde valt, toe te schrijven aan politieprovocatie. Bervoets betrad met zijn artikel de paden van deze glorierijke traditie. Buiten de Orde plaatst zich ermee binnen de orde. De Vrije Bond vervoegt de treurige rangen van de anarchistische organisaties die geen anarchisten of anarchistische activiteiten erkennen of dulden die zich buiten haar afspelen. De lijst is immers indrukwekkend, en elke een beetje anarchist zou er bij moeten stilstaan: zo vele kameraden die direct iets wilden doen tegen de overheersing kregen dolken in de rug gestoken van hun eigen “kameraden”.

Bepaalde interventies, strijdmethodes of praktijken niet delen is één zaak; andere anarchisten afschilderen als politieprovocateurs en hun daden door het slijk halen is iets anders. Sommige anarchisten zullen er voor blijven kiezen om buiten de orde te proberen leven en vechten voor vrijheid. Zullen blijven verdedigen dat iedere uitgebuite, iedere revolutionair, iedere rebel niet alleen zijn geest moet uitrusten met ideeën van vrijheid en ontvoogding, maar ook zijn handen moet wapenen om de overheersing aan te vallen en te vernietigen. Zeker, de overheersing is een sociale verhouding en die blaas je niet op (dat refreintje kennen we wel), maar de gebouwen die haar ondersteunen, de structuren die haar belichamen, de mensen die haar verdedigen zijn obstakels die moeten weggevaagd worden om plaats te maken voor een mogelijk begin van subversie van die sociale verhoudingen. De zelfverklaarde anarchisten die aan de uitgebuiten  en revolutionairen de ideeën, middelen en wapens ontzeggen om de autoriteit te bestrijden, scharen zich alles bij elkaar genomen bewust of onbewust aan de zijde van de orde.

Naam niet bekend bij de redactie

februari 2013

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *