reageer

Protest: Nee tegen annexatie – Vrijheid voor Palestina

[English follows]

Op 1 juli 2020 wil Israël de West Bank gaan annexeren – daarom roepen wij iedereen op om die avond om 18:30u samen met ons te protesteren op voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam. We protesteren tegen de pogingen om Palestina en de bevrijdingsbeweging te liquideren en strijden voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee. Tegelijkertijd zullen over de hele wereld protesten plaatsvinden, van Ramallah tot New York en door heel Europa.

Het plan om de West Bank te annexeren komt uit de koker van de nieuwe fascistische Israëlische regering van Benjamin Netanyahu en Benny Gantz, en wordt volledig gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump. Toch is het geen nieuw plan, maar een voortzetting van de ruim honderd jaar durende zionistische kolonisatie van Palestina.

Hoewel de Nederlandse regering officieel tegen de annexatie is, zal zij ongetwijfeld Israël steunen wanneer ze geconfronteerd worden door het Palestijnse verzet. We roepen daarom de Nederlandse regering op om onmiddellijk sancties tegen Israël in te stellen en geen wapens meer te leveren aan het koloniale regime.

Tegelijkertijd met de protesten tegen annexatie staan miljoenen mensen op tegen anti-zwart racisme. Wij staan onvoorwaardelijk achter onze zwarte kameraden in de strijd tegen kolonialisme, imperialisme en racisme, en eisen gerechtigheid voor alle martelaren, van George Floyd in de VS tot Ahmad Erakat in Palestina en Tomy Holten in Nederland. De verbondenheid van onze onderdrukkers in de VS, Palestina en Nederland bestrijden wij met internationale solidariteit. Eerder op de dag zullen we daarom ook deelnemen aan de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij.

Wij staan voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee en het heropbouwen van de Palestijnse bevrijdingsbeweging. In die bevrijdingsbeweging is geen rol weggelegd voor de Palestijnse Autoriteit, die de “veiligheidssamenwerking” met Israël belangrijker vindt dan de verdediging van Palestina. Wij strijden voor de verwezenlijking van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk – het recht op nationale zelfbeschikking en het Recht op Terugkeer.

We verklaren ons solidair met de pro-Palestina Dam Groep wiens protest op zondag 28 juni is verboden door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Dit is de zoveelste inperking van het demonstratie recht voor Palestina in Amsterdam!

Tegen annexatie van de West Bank!
Voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee!
Lang leve de martelaren en het Palestijnse verzet!

P.S. In verband met de geldende coronamaatregelen zullen we tijdens dit protest op 1,5 meter blijven en roepen we iedereen op een mondkapje te dragen.

Dit protest wordt ondersteund door de volgende organisaties:

  • Samidoun Palestijnse Gevangenen Solidariteitsnetwerk
  • Palestijnse Gemeenschap NL (PGNL)
  • BDS Nederland

STOP THE ANNEXATION – NO TO ZIONISM – FREEDOM FOR PALESTINE

On 1 July 2020, Israel will annex the West Bank – that is why we are calling on everyone to join us for a protest at the US Consulate in Amsterdam that evening at 6:30 PM. We protest against the attempts to liquidate Palestine and the liberation movement and we fight for the liberation of Palestine from the river to the sea. At the same time, protests will take place all over the world, from Ramallah to New York and across Europe.

The plan to annex the West Bank comes from the new fascist Israeli government of Benjamin Netanyahu and Benny Gantz, and is fully supported by US President Donald Trump. Still, it is not a new plan, but a continuation of the Zionist colonization of Palestine that is ongoing for over one hundred years.

Although the Dutch government is officially opposed to the annexation, it will undoubtedly support Israel when confronted with Palestinian resistance. We therefore call on the Dutch government to immediately impose sanctions against Israel and stop supplying weapons and aid to the colonial regime.

During this time of global protests against the annexation, millions of people around the world are standing up against anti-black racism. We unconditionally support our black comrades in the fight against colonialism, imperialism and racism, and demand justice for all the martyrs, from George Floyd in the US to Ahmad Erakat in Palestine and Tomy Holten in the Netherlands. We fight the collaboration of our oppressors in the US, Palestine and the Netherlands with international solidarity. Therefore, on 1 July we will also participate in the commemoration and celebration of the abolition of slavery.

We stand for the liberation of Palestine from the river to the sea and the rebuilding of the Palestine liberation movement. The Palestinian Authority, which considers “security coordination” with Israel more important than the liberation of Palestine, has no role to play in that liberation movement. We fight for the realization of the inalienable rights of the Palestinian people – the right to national self-determination and the Right to Return.

We declare our solidarity with the pro-Palestine Dam Group, whose protest on Sunday was banned by Amsterdam mayor Femke Halsema. This is yet another curtailment of the right to protest for Palestine in Amsterdam!

No to the annexation of the West Bank!
For the liberation of Palestine from the river to the sea!
Long live the martyrs and the Palestinian resistance!

P.S. In accordance with the corona-virus measures, we will remain at 1.5 meters during this protest and call on everyone to wear a mask.

This protest is supported by the following organizations:

  • Samidoun Palestinian Prisoners Solidarity Network
  • Palestinian Community NL (PGNL)
  • BDS Netherlands

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *