Programma-update No Border Camp

reageer

Programma-update No Border Camp

Inperken van migratie staat hoog op de agenda van de Nederlandse regering en van de EU. De muren van Fort Europa worden hoger, reddingsacties van hulporganisaties worden tegengewerkt en vluchtelingen worden opgesloten en gedeporteerd. Duizenden mensen komen om op de Middellandse Zee of in de woestijn, of komen klem te zitten in verschrikkelijke omstandigheden. Politici roepen om het hardst op tot een hetze tegen vluchtelingen, terwijl wapenbedrijven ondertussen grof geld verdienen aan de militarisering van grenzen. Rijke westerse landen blijven de redenen waarom mensen vluchten aanwakkeren door oneerlijke handel, wapenexporten, het veroorzaken van klimaat- verandering en militaire interventies.

Genoeg redenen om in actie te komen. Kom begin augustus naar het No Border Camp, met workshops, ontmoeting en actie op buitenparlementaire en anti-autoritaire basis. Om bruggen te slaan naar andere gebieden van strijd, zoals antiracisme, dekolonialisering, queer- en transstrijd, klimaatstrijd, antimilitarisme en de strijd voor hun rechten door vluchtelingen zelf.

Het No Border Kamp 2019 vindt plaats van 1-4 augustus in Zuid-Holland. De locatie wordt een week van te voren bekend gemaakt vanwege veiligheidsredenen.


Restricting migration is a priority for the Dutch government and the EU. The walls of Fortress Europe are rising taller, rescue-missions by aid organisations are counteracted, and refugees are
locked up and deported. Thousands of people die in the Mediterranean Sea or in the desert, or they are stuck in horrible conditions. Politicians instigate hate against refuguees, while weapons-companies are in the mean time making big money on militarising borders. Rich Western countries keep fueling the
reasons why people flee through unequal trade, weapon exports, causing climate change, and military interventions.

Reason enough to take action. Come to the No Border Camp in the beginning of August, for workshops, meeting people and actions on a extraparliamentary and anti-authoritarian basis. To
build bridges to other intersections of struggle, like anti-racism, decolonisation, queer- and trans struggle, climate action, anti-militarisation, and the struggle of migrants themselves for their rights.

The No Border Camp 2019 will take place in Zuid-Holland the Netherlands. The location will be published a week before the camp due to security reasons.

Talks & Workshops

Het programma gaat over drie onderwerpen: Migratie en Migratiestrijd, Praktische Workshops, Verbinding met andere Strijden. Wij gaan het lijst bijwerken in de volgende dagen

The program will go along three topics: Migration and Migration struggle, Practical Workshops, Connection to other Struggles. We’ll update the list in the coming days

Migration and migration struggle / Migratie en migratiestrijd

The entire world is our fatherland”: A history of music, migration and social struggle. 

Throughout history migration, social struggle and music have been closely interrelated. Music has an important place in the formation and expression of identities and community, it connects, separates and helps challenge realities. In this talk we’ll look at some of these musical histories up to the present day and delve into several themes of music connected to migration& social struggle like war, exile, borders, poverty, imperialism et cetera and more positive themes like community, humanity, mutual aid, love and hope. Lastly we’ll invite the audience to talk about their experiences with music connected to their sense of self, place & community within capitalist society and hopefully share a meaningful connection.

De hele wereld is ons vaderland”: de geschiedenis van muziek, migratie en sociale strijd. 

Muziek en sociale strijd zijn nauw verweven met de geschiedenis van migratie. Muziek heeft een belangrijke rol in de vorming en uiting van identiteit en gemeenschappelijkheid. Het verbindt, het scheidt en helpt ons de realiteit uit te dagen. Tijdens deze presentatie bespreken wij enkele delen van deze muzikale geschiedenis tot aan het heden en duiken wij dieper in een paar thema’s over hoe muziek zich verbindt met migratie en sociale strijd, zoals oorlog, verbanning, grenzen, armoede, imperialism en meer positieve thema’s, zoals gemeenschap, menselijkheid, wederzijdse hulp, liefde en hoop. Ter afsluiting nodigen wij het publiek uit om te praten over hun ervaringen met hoe muziek zich verbindt met hun gevoel van eigenwaarde, plaats en gemeenschappelijkheid binnen een kapitalistische samenleving om zo een betekenisvolle verbinding te creëren.

Expanding the Fortress: European Union border externalisation and its consequences. 

An increasingly important part of EU migration policies is the so-called ‘border externalisation’: the EU forces third countries to act as border outposts to stop refugees already on their journey towards Europe. For this the EU sees no problem in cooperating with many authoritarian regimes and  providing them with military and security equipment. What are these externalisation policies and what are their consequences, for refugees and for the population of concerned third countries? And how does the arms industry profit?

De uitbreiding van het Fort: over de externalisering van de Europese grenzen en de consequenties hiervan. 

Een steeds belangrijker onderdeel van het Europese migratiebeleid is de zogenoemde “externalisering van grenzen”: de EU forceert derde wereld landen om op te treden als grensposten om zo vluchtelingen tegen te houden tijdens hun reis naar Europa. Om dit te realiseren vindt de EU het geen probleem om hierin samen te werken met autoritaire regimes en hen de nodige wapens en beveiligingstechnologie te leveren. Wat houdt dit externaliseringsbeleid in en wat zijn de consequenties hiervan, voor zowel vluchtelingen als voor de bevolking van de betrokken derde wereld landen? En hoe profiteert de wapenindustrie hiervan?

Practical Workshops / Praktische Workshops

Naming and shaming: action against companies and individuals. 

Many campaigns and actions against the current migration policies focus on governments and their decision making and executive powers. However, companies are increasingly involved: building and running detention centers, providing private security guards, selling the equipment for border security and control, doing deportations and so on. This workshop discusses and shows the strategy of ‘naming and shaming’ companies and individuals: finding out who and where they are (research), putting the spotlight on them (naming) and organising campaigns and actions against them (shaming)

Naming en Shaming: actie tegen bedrijven en personen.

 Veel campagnes en acties tegen het huidige migratiebeleid focussen zich voornamelijk op de overheid, haar beleidsvoering en uitvoerende krachten. Ook bedrijven zijn steeds meer betrokken bij dit beleid: zij bouwen en onderhouden detentiecentra’s, leveren privé-bewakers, verkopen de benodigdheden voor grensbewaking en grenscontrole en helpen mee tijdens deportaties. Deze workshop gaat over de “naming and shaming” strategie tegen deze bedrijven en individuen: kom erachter wie en waar ze zijn (onderzoek), breng ze onder de aandacht (naming, benoemen) en organiseer campagnes en acties tegen hen (shaming, tot schande maken).

Self-defense for activists.

In this workshop we look together into how to prepare for a demonstration or an action. How should we deal with confrontations or police actions? through small practices we want to work on how to reach more efficient group dynamics in actions and demos.

Zelfverdediging voor activisten.

In deze workshop kijken we samen naar de voorbereiding op een demonstratie. Hoe gaan we om met confrontatie en politieactie. Door middel van kleine praktische oefeningen werken we aan een efficiëntere groepsdynamiek bij acties

Connection to other Struggles / Verbinding met andere Strijden.

Fleeing Homophobia as an African Migrant

The challenges LGBT African Migrants face in their home countries, the Journey they have to undertake in order to get to a safer place and the challenges they face when they arrive in their destination countries for example Netherlands

Homofobie te vluchten als een Afrikaanse migrant

De problemen die LGBT Afrikaanse migranten in zijn thuislanden moeten aanpakken, de reis dat zij moeten ondernemen om in een veilig land aan te komen, en de moeilijkheden dat ze tegenkomen in zijn bestemmingslanden zoals Nederland.

Losing home #climatechanged

While media headlines shout “12 years to save the climate” they do not cover the long timeline of losing home under colonial capitalism and its industrial colonisation of the atmosphere with its greenhouse gas emissions. In this session we make room for dealing with climate grief and explore what is needed of the climate movement to build stronger solidarity with climate migrants.

Thuis verliezen #climatechanged

Terwijl media krantenkop “12 jaren om het klimaat te redden” schreeuwen gaan ze nooit over de lange tijdslijn van thuis te verliezen onder koloniale kapitalisme en zijn industriële kolonisatie van het atmosfeer met zijn emissies van broeikasgassen. In deze sessie gaan wij ruimte maken om ons met klimaatverdriet te confronteren en om te onderzoeken wat het klimaatbeweging moet doen om een sterkere solidariteit met klimaatmigranten te bouwen.

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *