reageer

Paars blok – demonstratie voor anarchie

–ENGLISH BELOW–

12 juni gaan we de straat op, voor anarchisme, voor vrijheid, en dus voor radicaal feminisme. Want radicaal is hoe we allemaal echte vrijheid zullen proeven, zien, voelen, en zijn. Radicaal is intersectioneel, voor alles en iedereen. Omdat we ons niet laten vertellen hoe we ons moeten voelen en uitdrukken. Omdat onze lichamen van ons zijn. En omdat het onderdrukkende kapitalistische systeem vrouwen altijd het hardst raakt. Vaak worden diversiteitsquota in het bestuur van grote bedrijven als de weg naar bevrijding van iedereen gepresenteerd. Ondertussen wordt voor de meeste vrouwen zelfbeschikking steeds verder ingeperkt. Abortus is een recht dat steeds minder toegankelijk wordt. Het vrouwenlichaam wordt nog te vaak gepresenteerd als iets wat ‘beschikbaar’ moet zijn voor mannen. Zo wordt een rape culture in stand gehouden waarbij geweld, bedreigingen en intimidatie voor de meeste vrouwen deel van het dagelijkse bestaan zijn. Tegelijkertijd krijgen vrouwen vaak sociaal en emotioneel werk in de schoenen geschoven, maar wordt dit juist niet als ‘echt’ werk gezien. Zo wordt de rol van vrouwen naar de achtergrond geduwd en als onbelangrijk weggezet, terwijl de dubbele lasten van een loon moeten verdienen en het huishouden alleen maar toenemen in deze neoliberale tijd.

Het wordt tijd te strijden voor een werkelijke bevrijding! Zodat we de grenzen van het o zo patriarchische staat en kapitaal doorbreken, en al het brood en alle rozen zullen omarmen. Anarcha-feministische vrijheid, diversiteit en zelfbeschikking openen een wereld en samenleving die zelfs onze wildste dromen voorbij zullen gaan. Een samenleving waarin niemand bang hoeft te zijn voor een kille, dode autoriteit die ons harteloos en gevoelloos kapotmaakt. Onze straten zijn van ons, onze woningen zijn van ons, onze lichamen zijn van ons, onze gevoelens zijn van ons. Iedere strijd om vrijheid is intersectioneel verbonden, en intersectioneel feminisme helpt ons hier als geen ander. Voor alle vrouwen die ons voor zijn gegaan, en alle vrouwen die na ons zullen komen, de radicale grenzeloze femininiteit die in ons allemaal zit, vrouw, non-binair persoon en man, zal ons de wereld geven. Dat is onze strijd.

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Kom naar het paarse blok en vecht mee tegen onderdrukking in alle vormen.
Niemand is vrij tot we allemaal vrij zijn!

Hoewel het aantal besmettingen afneemt, blijft corona een gevaarlijke ziekte. Wees voorzichtig, kom niet als je klachten hebt, houdt afstand en draag gezichtsbedekking.


June twelfth we will take to the streets, for anarchism, for freedom, and so for radical feminism. Because radically is how we will alle taste, see, feel and be true freedom. Radical is intersectional, for everything and everyone. Because we won’t be told how we should feel and express. Because our bodies are ours. Because this repressive capitalist system always hits women hardest. Diversity quotas in the capitalist class are portrayed as the means to liberation for all. Meanwhile self-determination for most women is under threat. Abortion is a right that has become less and less available. A women’s body is often portrayed as something that needs to be available for men. This leads to a rape culture in which violence, threats and intimidation are part of daily existence for most women. At the same time emotional and social labor is often put on women, but not seen as ‘actual’ work. The role of women is pushed to the background, while the double task of earning a living and taking care of the household is becoming more of a struggle in neoliberal times.

It is time we fight for real liberation! So that we break through the borders of the oh so very patriarchal state and capital, and embrace all of the bread and roses. Anarcha-feminist freedom, diversity and self-ownership open a world and society that will even surpass our wildest dreams. A society where no one has to be afraid of a cold, dead authority that destroys us without feeling. Our streets are ours, our livingspace is ours, our bodies are ours, our feelings are ours. Each and every fight for freedom is connected intersectionally, and intersectionality helps us like nothing else. For all the women who came before us, and all the women who will surpass us, the radical borderless femininity that’s in us all, woman, non-binary person and man, will give us the world. That is our fight.

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Come to the purple bloc and fight with us against oppression in every form.
No one is free until we are all free!

Although the number of infections is going down, corona remains a dangerous disease. Please be careful, don’t come if you have symptoms, keep distance and cover up.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *