reageer

No Border Camp 2022 – Abolish Frontex!

Deze zomer houden we ergens* in Nederland een No Border Camp. Een week van actie, netwerken, bijeenkomsten en discussie over alle aspecten van het repressieve migratiebeleid – vluchtelingendetentie, racistische grenscontroles, deportaties, militarisering van de grenzen, uitbuiting van arbeidsmigranten, enz. – en de verbanden met andere gebieden van strijd, zoals klimaat, antiracisme en antimilitarisme. De internationale campagne Abolish Frontex is een belangrijk speerpunt van het kamp.

In het No Border Camp willen we ongedocumen- teerden en gedocumenteerden samenbrengen. Tijdens het kamp worden interessante workshops gehouden en bespreken we hoe we met ons allen stelling kunnen nemen en verzet kunnen organiseren tegen het harde Nederlandse en Europese migratiebeleid.

Noteer de data in je agenda; verdere info volgt.

Ideeën voor workshops of acties? Wil je meehelpen dit te organiseren? Mail ons: nbc-2022@riseup.net.

* waar precies wordt kort voor het begin bekend gemaakt.

No Border Camp 2022 - Abolish Frontex! 8–14 August, The Netherlands

This summer we will organize a No Border Camp, somewhere* in the Netherlands. A week of actions, networking, meetings and discussions about all aspects of repressive migration policies – detention of refugees, racist border controls, deportations, militarization of borders, exploitation of migrant workers, etc. – and the connections with other areas of struggle, such as climate, anti-racism and anti-militarism. The international Abolish Frontex campaign is an important spearhead for the camp.

In the No Border Camp we want to bring the undocumented and the documented together. During the camp, interesting workshops are held and we discuss how we can all take a stand and organize resistance against the harsh Dutch and European migration policies.

Note the dates in your agenda; further info will follow.

Ideas for workshops or actions? Can you help organize this? Mail us: nbc-2022@riseup.net.

* location to be announced shortly before the start.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *