Nijmegen tegen Racisme – tweedaagse solidaire & antiracistische marathon

De KlinkerVan Broeckhuijsenstraat 46
Nijmegen
reageer

Nijmegen tegen Racisme – tweedaagse solidaire & antiracistische marathon

Om samen te vechten voor een wereld waarin we grenzenloze solidariteit voorop stellen, organiseren we op 25 & 26 november een antiracistische marathon met workshops, discussies, eten, films, feest en acties om de strijd tegen racisme te versterken.

Twee jaar geleden organiseerden we een zeer succesvolle demonstratie in Nijmegen – het was een duidelijk signaal voor vrijheid van beweging, tegen racisme en voor grenzenloze solidariteit. Twee jaar later, met de electorale winst van de PVV en FvD, de aanwezigheid van de AfD in de Bondstag en Trump als president van de VS, lijkt de steun voor extreemrechts gedachtengoed een nieuwe impuls te hebben gekregen. De afgelopen jaren zijn de racistische intimidaties en gewelddadige aanvallen op mensen met verschillende achtergronden die zich uitspreken tegen racisme enorm toegenomen.

In Nederland uitte dit zich onder andere in de bejegening van antiracisme-activisten als Sylvana Simons, gewelddadige aanvallen op vluchtelingenopvangcentra, en de recente acties tegen bijvoorbeeld islamitische scholen en moskeeën. Lokaal beklom een Pegida-demonstrant afgelopen jaar het podium bij de ‘Nijmegen Against Hate’ manifestatie en zag kans om juist daar zijn haatdragende boodschap te verspreiden. Ook probeerden extreemrechtse figuren van Nijmegen Rechtsaf tot twee keer toe een bijeenkomst tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet te verstoren.

Helaas zijn dit niet slechts incidenten. Racisme is namelijk nog steeds onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dit land is nooit echt losgekomen van het koloniale verleden en profiteert er nog altijd van. Kapitalisme, nationalisme, kolonialisme, racisme en fascisme: het één bestaat niet zonder het ander.

Mensen zonder papieren worden steeds verder gemarginaliseerd evenals mensen die hen ondersteunen. Landen van de Europese Unie maken afspraken met Libië en Turkije om migranten tegen te houden voordat zij überhaupt de Middellandse zee kunnen bereiken. Migratie kan veel verschillende oorzaken hebben, en veel wordt veroorzaakt door westerse economische en buitenlandse politiek. Maar laat één ding duidelijk zijn, er bestaan wat ons betreft geen redenen die niet legitiem zijn. Wij zijn voor vrijheid van beweging voor iedereen ongeacht (economische) status, gender, religie of kleur.

Van de gevestigde politiek hoeven we niets te verwachten. Als we racisme en verrechtsing willen stoppen zullen we zelf het initiatief moeten nemen, het met elkaar en van onderop moeten aanpakken. Door samen te komen op straat en de onderlinge betrokkenheid te vergroten kunnen we een begin maken met het zichtbaar maken van een concreet alternatief. Voor een leven in veiligheid, solidariteit en sociale zekerheid voor iedereen! Houd voor meer informatie het programma op onze website in de gaten.

Nijmegen tegen racisme – voor een grenzenloze solidaire samenleving

Website: www.nijmegentegenracisme.org

———————————————————-

Nijmegen against Racism – two day solidarity & anti-racism marathon – 25 & 26 November

To fight, together, for a world that makes solidarity without borders its first priority, we will organize an anti-racist marathon on the 25th and 26th of November, with workshops, discussions, food, movies, parties and actions to strengthen the fight against racism.

Two years ago, we organized a very successful demonstration for the people of Nijmegen. It was a clear signal for freedom of movement, against racism and in for solidarity without borders. Two years later, with the election victories of the PVV and FvD in the Netherlands, the AfD entering the Bundestag, and Trump ascending to the presidency of the United States, it appears that support for right extremist ideals has received a new boost. In recent years, racist intimidations and violent attacks on us people from different countries and cultures have increased dramatically.

In the Netherlands, this was seen in the way anti-racist activists like Sylvana Simons were treated, in violent attacks on refugee centres, and in recent actions against Muslim schools, mosques, and community centres. In Nijmegen, a Pegida demonstrator climbed onto the stage at the ‘Nijmegen Against Hate’ manifestation, and there, of all places, he succeeded in spreading his hateful message. Right extremist protesters of Nijmegen Rechtsaf have also tried to disturb two gatherings against the racist caricature of ‘Black Pete’.

Unfortunately, these are not just incidents. Racism is clearly still part of Dutch society. This country has never really risen above its colonial past and is still profiting from it. Capitalism, nationalism, colonialism, racism and fascism: the one cannot exist without the other.

People without papers are being increasingly marginalized, and so are people who are trying to support them. Member countries of the European Union are making deals with Libya and Turkey to stop migrants before they can even reach the Mediterranean. People migrate for many different reasons, but for a large part, those reasons can be traced back to Western economic and foreign policies. But let one thing be totally clear: to us, no reason to migrate is illegal. We stand for freedom of movement for all people, regardless of (socio-economic) status, gender, religion or skin colour.

We can’t expect anything from the established political order. If we want to stop racism and halt the rightward shift, we must take the initiative ourselves, and tackle these problems together, from the bottom up. By coming together in the streets and strengthening our mutual involvement, we can start to advocate a realistic alternative. Everybody should be able to live in safety, solidarity and social security! Please keep an eye on the program on our website for more information.

Nijmegen Against Racism – for a society with solidarity without borders

Website: www.nijmegentegenracisme.org

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *