Nacht van de on-verkiezingen! in Tilburg

DuvelhokSt. Josephstraat 133
Tilburg
1

Nacht van de on-verkiezingen! in Tilburg

Hete-herfstwaarts!

Op 8 september vindt de Nacht van de on-verkiezingen plaats. Tijdens dit evenement, op touw gezet door de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS), zullen verkiezingen van 12 september aanknopingspunt zijn, maar anders dan de dames en heren politici dat doorgaans doen. In bijdragen en discussie zal de vraag opgeworpen worden: werken verkiezingen wel? Zijn ze wel het handvat om de idealen van een vrije, betere wereld dichterbij te brengen? Valt er niet iets beters te bedenken? En wat kunnen we daar zelf aan doen? Vandaar: de nacht van de ón-verkiezingen, om van daaruit hete-herfstwaarts te gaan.

 

 
Het evenement zal een combinatie bieden van sprekers, workshops, poëzie, muziek en ander vertier. Belangrijk onderdeel wordt een forumdiscussie waaraan zowel stemmers als niet-stemmers aan het woord zullen komen. De
volgende mensen hebben al een bijdrage aan het programma toegezegd, als spreker, artiest, en/of deelnemer/ deelneemster aan het forum: Anton Dautzenberg, Frans Godfroy, Rinus van der Heijden, Joke Kaviaar, Zjef Naaijkens, Jan Jaap de Ruiter, Peter Storm, Nick j. Swarth, Daan Taks, Bram Wiersma; Occupy Tilburg en Transition Towns.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om onderling in gesprek te gaan, voor drankjes zoals heuse Molotov-cocktails, en hapjes zoals de niet te versmaden OccuPie, zal worden gezorgd. We beginnen rond 20.00 uur; liefhebbers gaan de hele nacht door en sluiten af met een gezamenlijk ontbijt rond 6.00 uur de volgende ochtend

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard hogelijk gewaardeerd,

Tijd: zaterdag 8 september, vanaf 20.00 uur, tot zondag in de vroege ochtend.
Plaats: Duvelhok, St. Josephstraat 133, Tilburg

Organisatie: Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS)

, , ,

Eén reactie op “Nacht van de on-verkiezingen! in Tilburg

 • Verkiezingen niet meer van deze tijd.

  Op de vraag “Werken verkiezingen wel?”, is mijn antwoord “NEEN”. Verkiezingen zijn namelijk niet te rijmen zijn met de nieuwe politieke wind die al geruime tijd over onze aardbol waait. Als blijk daarvan wijs ik graag naar de Arabische lente, de Chinese jasmijnrevolutie en de Occupy-beweging. De daaruit sprekende democratiseringstendensen hebben alles te maken met de geest van de tijd. Zoals het eigen is aan de tijdgeest is hij persoons- noch partijgebonden, maar desondanks beïnvloedt hij ons allemaal. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De kernvraag is alleen waar die alomvattende tijdgeest naar verwijst.

  Voor de beantwoording daarvan kan er geen misverstand over bestaan dat hij gevoed wordt door de alom onderschreven mensenrechten, waar onze tijd zo langzamerhand geheel van doortrokken is. Als gevolg daarvan ligt wereldwijd de democratische roep om de mensenrechten te eerbiedigen nagenoeg op ieders lip. Het falen van de maatschappelijke vertaling daarvan – de wereldvrede – kan niet geweten worden aan een gebrek aan bank- en stembiljetten, dus is geen bank- of partijbons aan te rekenen. Dat neemt niet weg dat deze invloedrijke personen medeverantwoordelijk zijn voor het falen. Niet letterlijk, maar wel als gevolg van het door hen aangehangen monetair-parlementair gedachtegoed dat wereldwijd het reilen en zeilen bepaalt. Bovendien wordt aan dat beleidsbepalende gedachtegoed een eeuwigheidswaarde toe. Een wereld zonder banken en politieke partijen valt simpelweg buiten het blikveld van onze gezagdragers. Met als gevolg dat zij geen raad weten met de immateriële tijdgeest die verwijst naar het boven de partijen staand VN- of vredesideaal.

  Het ultieme politieke doel waarvoor vruchtbare samenwerking op wereldniveau een eerste vereiste is. Voor de realisatie daarvan is allereerst een grondige reorganisatie van de Verenigde Naties nodig. Gelukkig voorziet het VN-Handvest daarin, getuige artikel 109 waarin gesproken wordt van een algemene conferentie van VN-lidstaten ter herziening van het Handvest. Officieel had deze al in 1955(!) moeten plaatsvinden, maar onder druk van de toenmalige Sovjet-Unie is die herzienings-conferentie destijds uitgesteld ‘tot een daartoe geschikt tijdstip’. Gezien de diverse crises waar de wereld onder gebukt gaat en die stuk voor stuk roepen om een mondiale aanpak, lijkt mij dat tijdstip aangebroken.
  Wat die broodnodige Handvest-herziening betreft denk ik aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire verantwoordelijkheid – handhaving van de internationale vrede en veiligheid – naar de Algemene Vergadering. Daardoor komt de weg vrij voor de transformatie van dit VN-orgaan van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een mondiaal daadcollege met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat op basis van de alom onderschreven mensenrechten (die geen enkele bedreiging vormen voor welke levens- en/of wereldbeschouwing dan ook) en onze fenomenale know how op elk terrein (de kennis die ons allen toebehoort, omdat wij die door de tijd heen met elkaar ontwikkeld hebben) een wereldbeleid weet op te stellen, waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat aangepakt kunnen worden. Kortom, de democratie in optima forma.

  Dit gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal (preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), zal met het gangbare monetaire-parlementaire gedachtegoed nooit van de grond kunnen komen. Desondanks is er geen reden om te somberen over de verwerkelijking van het alom onderschreven mensenrechten- of vredesideaal. In tegenstelling tot de smaakmakende economische en ideologische geesten, die model staan voor de huidige (wan-)orde dat dagelijks het nieuws vult, is tegen de smakeloze tijdgeest nu eenmaal geen kruid gewassen. Letterlijk nog figuurlijk, zoals de geschiedenis laat zien. Er is dan ook alle reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De verkiezingen van 12 september zullen dat vertrouwen echter niet ten goede komen. Indachtig de tijdgeest, maakt immers geen enkele partij zich sterk voor een partij- en nationale belangen (laat staan Europese) overstijgend beleid, gericht op de ombouw van de wereld van een internationale statenanarchie naar een mondiale rechtsstaat onder VN-vlag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *