[Appelscha] Vrije Bond Congres

reageer

Kom naar het Vrije Bond Congres!

[English below]

Beste anarchisten, kameraden en Vrije Bondsleden,

Met groot genoegen nodigen we jullie uit voor het vierde jaarlijkse Vrije Bond Congres.

Dat congres vindt ditmaal van 26-28 AUGUSTUS 2022 plaats op het ‘Kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning’ in Appelscha. Alle leden van de Vrije Bond zijn hiervoor uitgenodigd. Het congres wordt jaarlijks georganiseerd, zodat we bij elkaar kunnen komen en samen de toekomst van de Vrije Bond en de bredere anarchistische beweging kunnen uitstippelen.

Hierbij willen we vooral ruimte creëren voor ideologische discussies en het smeden van plannen voor de (middel)lange termijn. Het congres is natuurlijk ook de perfecte plaats om nieuwe anarchisten en Vrije Bondsleden tegen te komen of bij te praten met oude bekenden en mensen die in dezelfde thema’s geïnteresseerd zijn.

Alle leden van de Vrije Bond zijn al vanaf vrijdag 26 Augustus welkom. Over het begin en einde van het informele en formele deel van het congres, en nog heel veel meer, brengen we jullie later op de hoogte.

Reader

Er wordt voor het congres een reader samengesteld. Hierin staan inleidende teksten met uitleg over het congres. Naast alle praktische informatie staan hierin de concrete voorstellen en discussiestukken die leden in de aanloop naar het congres formuleren en die we dat weekend gaan bespreken.

Heb jij een voorstel of discussieonderwerp dat je wil bespreken op het congres? Stuur het ons toe en dan plaatsen wij het in de reader.

Binnenkort volgt er nog een mail met een deadline en meer informatie over de reader, maar begin gerust alvast te brainstormen/ dromen/schrijven!

We zoeken niet alleen maar mensen om teksten te schrijven voor de reader, maar ook mensen die willen helpen bij het samenstellen, redigeren en vertalen van de reader, alle hulp is welkom: Voor inzendingen of om mee te helpen, mail vrijebondcongres@riseup.net

Camping & praktische zaken

Het congres zal plaatsvinden op het kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’. Dat is een alcohol- en drugsvrije anarchistische camping in Appelscha, Friesland. We willen iedereen die op het congres overnacht, vragen om een tent en slaapspullen mee te nemen.

We hopen dat corona onze levens in Augustus minder in zijn greep zal houden. Niettemin houden we met alle scenario’s rekening en doen we er alles aan om het congres zo veilig mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Aangezien alle aanwezigen in 2020 en 2021 hebben aangetoond hebben dat een coronaproof congres haalbaar én nog steeds gezellig is, zijn we optimistisch.

Wij willen het congres zo toegankelijk mogelijk maken. Daarom vragen we iedereen om hun honden thuis te laten. Ben jij niet in staat bent om in een tent te slapen? Dan kunnen we een vervangende slaapplaats regelen in een caravan of in het huisje dat op het terrein staat.

Heb jij specifieke behoeftes waar wij rekening mee moeten houden? Laat het ons vooraf weten (vrijebondcongres@riseup.net) en wat voor behoefte je hebt.

Heb je kinderen die je mee wil nemen? Dat kan natuurlijk! Wij zullen bovendien een leuk kinderprogramma voorzien. Het helpt ons enorm daarbij als wij weten hoeveel kinderen en van welke leeftijdscategorie er zullen zijn. Heb jij kinderen die je mee wil nemen? Laat ons weten hoeveel en welke leeftijd ze zijn, zodat we daarmee rekening kunnen houden.

Een congres organiseren is veel werk. De voorbereidingsgroep is enorm enthousiast en ondernemend, maar extra helpende handen zijn altijd welkom. Wil je meehelpen? Of heb je vragen over het congres? Laat het ons weten op vrijebondcongres@riseup.net!

Strijdbare knuffel,
Vrije Bond Congres voorbereidingsgroep

Vrije Bond Congres

Dear anarchists, comrades and Vrije Bond members,

It is with great pleasure that we invite you to the fourth yearly Vrije Bond Congress.

The congress will take place from August 26-28, 2022 at the campsite ‘Tot Vrijheidsbezinning’ in Appelscha. All members of the Vrije Bond are invited. The congress is organised on a yearly basis so we can come together and talk about the future of the Vrije Bond and the wider anarchist movement.

We want to mainly create space to discuss plans for the (middle-to-)long term and ideological topics. It is also the perfect place to meet anarchists and Vrije Bond members from your area or who are interested in the same topics.

All Vrije Bond Members are welcome at the campsite starting from Friday, August 26th, onwards. We will inform you later about the exact start and finish of the informal and formal parts of the programme.

Reader

The congress preparation group will make a reader. Along with all the necessary practical information, this will also contain all the concrete proposals and discussion texts which have been submitted by members in the run-up to the congress.

Do you have a proposal or something you want to discuss during the congress? Send it to us and we will add it to the reader.

We will send you an email with more info about the reader, including a deadline for contributions. But feel free to already start brainstorming, dreaming and writing!

Campsite & practical stuff

The congress will take place at the ‘kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning’. This is an anarchist camping where no alcohol or drugs are used, in Appelscha, Friesland. We want to ask everybody who comes to bring a tent and sleeping gear.

We sincerely hope that in August 2022 the corona virus won’t hold our lives in its grip as much as it does now. However, we will take into account all possible scenarios and do as much as we can to ensure a safe congress. Since 2020 and 2021 proved it  is possible to have a feasible and still fun coronaproof congress, we are optimistic about this.

We aim to make the congress as accessible as we can. This is why we ask everybody to leave their dogs at home. Are you unable to sleep in a tent? Let us know. We can arrange a sleeping place in the bungalow or one of the caravans at the terrain.

Do you have specific needs that we have to take into account? Let us know beforehand what your needs are.(vrijebondcongres@riseup.net).

Do you have children you want to bring? Of course you can! We really want to help out in the child care during the congress. It would help us enormously if we know how many kids and what age they are. Do you have kids you want to bring? Let us know how many and what age they are, so we can take this into account when making the children’s program.

Organizing a congress is a lot of work. The preparation group is very enthusiastic and energetic, but more helping hands are always nice. DO you want to help us out? Or do you have questions about the congress?
Let us know at vrijebondcongres@riseup.net!

Militant snuggles,
Vrije Bond Congress preparation group

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *