reageer

[Den Haag] Anarchistische rondgang door de Schilderswijk

[English below]

Afgelopen avond hebben een tiental anarchisten een rondgang gemaakt door de Haagse Schilderswijk. Hierbij werden vijf spandoeken op verschillende pleinen opgehangen en flyers verspreid met de titel ‘Solidariteit met de opstandige’. Ook werden er duizenden strooiflyers rondgestrooid met de tekst: “Deze nachten zijn voor Alexis. 10 jaar geleden doodgeschoten door de fascistische Griekse politie. Voor de revolte. Voor de anarchie.”


Hieronder de tekst van de flyer die werd uitgedeeld:

Solidariteit met de opstandige

Deze december is het 10 jaar geleden dat Alexis Grigoropoulos vermoord werd door de Griekse politie. Zijn dood ontketende een maand lange opstand die zich verspreidde over heel Griekenland en ook in andere landen voor onrust zorgde. Deze opstand maakte het mogelijk voor mensen om een nieuwe wereld in te kunnen zien, door de autoriteit van de staat van zich af te werpen.


Tien jaar later steekt het idee van de revolte weer de kop op. Al meerdere weken heerst er onrust in Frankrijk en wordt het aftreden van de president geëist. De protesten begonnen als reactie op de verhoging van de dieselprijs, maar zijn nu uitgemond in een algemene insurrectie tegen de steeds meer verdrukkende macht van de staat die alleen in dienst staat van de rijken. De protestbeweging in Frankrijk heeft dan ook geen leider, geen partij die haar bestuurt en ook geen politieke doelstelling. De zogenaamde eisen die zijn opgesteld reflecteren maar een iets: dat heel het huidige economische en politieke systeem de hel in kan!

“Wij zijn geen honden die je in een hok kunt opsluiten!”
– Gevangenen in Curaçao

Deze week kwamen gevangenen in Curaçao ook in opstand tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Het eten dat ze krijgen is verrot en voldoet verder niet aan de eisen van gevangenen, ook is de medische zorg er slecht. De gevangenen eisen nu een onmiddellijke oplossing en willen niet meer onderhandelen met tussenpersonen, ze eisen de minister te spreken.

De Franse staat heeft al honderden mensen opgepakt en met supersnelrecht veroordeeld na de rellen die daar plaatsvonden. Maar zoals de gevangenen in Curaçao laten zien: zelfs in een bajes is een revolte niet te stoppen!

Leve de revolte!
Voor de sociale revolutie!


Autonomen Den Haag


Anarchist walk through the Schilderswijk

Last night a dozen anarchists made a walk through the Schilderswijk in Den Haag. Five banners were hung at different locations and flyers were spread with the title “Solidarity with those who revolt”. Thousands of small leaflets were also spread all over the area with the text: ”These nights are for Alexis: murdered by the Greek police ten years ago. For the revolt. For anarchy.”


Flyer text:

Solidarity with those who revolt

This December marks 10 years since the murder of Alexis Grigoropoulos, who was shot dead by the Greek police. His death started a month long revolt that spread throughout Greece and beyond. This revolt made it possible for people to open up news ways of organisation and see a new world, by reject the authority of the state.


Ten years later the idea of revolt is surfacing again. For multiple weeks there has been unrest in France and people demand the resignation of the president. The protests began as a reaction against the increase in diesel prices, but have now snowballed into a general insurrection against the power of the state. A state that only benefits the rich. The movement has no leader, no political party that controls it and no political line. The so-called demands that have been composed by various assemblies reflect only one thing: this entire economic and political system can go to hell!

“We are not dogs you can keep in a cage!”
– prisoners in Curacao

This week prisoners in Curacao revolted against the bad conditions they are being held captive in. The food they receive is rotten and the medical care is not up to standard. The prisoners demand an immediate solution and refuse to talk to any intermediaries, they demand to speak to the minister.

The French state has already imprisoned hundreds of people after the riots that occurred throughout the country. But as the prisoners in Curacao demonstrate: even in a prison a revolt is not to be suppressed!

Long live the revolt!
Long Live Anarchy!


Autonomen Den Haag


 

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *