[Den Haag] 15 Maart onderwijsdemonstratie 12:00 Malieveld

Malieveld
Den Haag
1

[Den Haag] 15 Maart onderwijsdemonstratie 12:00 Malieveld

English below

Beste Allemaal

De Vrije Bond steunt de onderwijsactie die in de week van 11 tot en met 15 maart gehouden wordt. De actieweek wordt afgesloten met een grote landelijke onderwijsdemonstratie op vrijdag 15 maart vanaf 12:00 op het Malieveld in Den Haag. Dit is een historisch grote demonstratie waarbij leerkrachten uit basis-, voortgezet en hoger onderwijs voor het eerste gezamenlijk actievoeren.

Wij, de Actiegroep Arbeidsonrust, willen namens de Vrije Bond meedoen aan de demonstratie. We willen ons daarbij in eerste instantie richten op de leerkrachten en de nadruk leggen op de kracht en het belang van zelforganisatie versus het meegaande corporatistische gepolder van grote bonden zoals de FNV, die niet alleen direct of indirect bezuinigingen of bedenkelijke ingrepen in de landelijke onderwijsprogramma’s faciliteren, maar ook corrupte schoolbesturen die geld oppotten of beschikbaar of extra geld anders inzetten dan waar het voor bedoeld is.

Als actieve werkgroep van de Vrije Bond willen we inspireren tot een meer anarchistische zienswijze en tot autonoom organiseren, zodat leerkrachten zich bijvoorbeeld gaan organiseren in een collectief om te ideeën en acties te verzamelen om zaken te veranderen, hoe klein ook. Daarbij kunnen bijvoorbeeld ook ouders, familieleden of studenten of scholieren zich organiseren in een collectief: organiseren werkt het beste als mensen zich niet alleen binnen de eigen groep organiseren, maar ook tussen onderling. En als dat mogelijk is niet alleen ‘horizontaal’, maar ook verticaal met mensen die een hogere of lagere positie in de organisatie hebben.

We hopen de 15e op demonstratie samen met andere Vrije Bonders/sters, zowel mensen die werkzaam zijn in het onderwijs als sympathisanten actie te voeren, ervaringen en ideeën uit te wisselen en ons gezamenlijk de Vrije Bond kenbaar te maken en meer gezicht te geven. We hopen ook nieuwe mensen te ontmoeten en te mobiliseren die geïnteresseerd zijn in meer autonoom en direct organiseren en mensen die willen helpen met mogelijke vervolgactiviteiten in het kader van zelforganisatie,

in 1e instantie in de regio Amsterdam.
Als je ons ziet op de demonstratie spreek ons aan!
Dus samengevat:
waar: Malieveld, Den Haag tijd: 12:00
wat: demonstratie basis-, voortgezet en hoger onderwijs
wie: Actiegroep Arbeidsonrust (niet hetzelfde als de Werkgroep Arbeid!)


We hopen wederom van jullie te horen en elkaar te zien op vrijdag de 15e in Den Haag!

strijdbare groet,
de Actiegroep Arbeidsonrust
Een link naar het onderwijsmanifestatieprogramma

Dear All,
The Vrije Bond (Free Union) supports the education action that is held during the week from 11 to 15 March. The action week ends with a major national education demonstration on Friday 15 March from 12:00 on the Malieveld in The Hague. This is a historically large demonstration in which primary, secondary and higher education teachers jointly campaign for the first time.

We, the Actiegroep Arbeidsonrust (the Labour Agitation Action Group), want to participate in the demonstration on behalf of the Vrije Bond. In the first instance, we want to focus on the teachers and emphasize the strength and importance of self-organization versus the accommodating corporatist policymakers of large unions such as the FNV, which not only facilitate directly or indirectly cuts or dubious interventions in the national education programs, but also corrupt school boards that hoard money or use available or extra money differently than what it has been destined for.

As an active working group of the Vrije Bond, we want to inspire a more anarchistic view and organize it autonomously, so that teachers can organize themselves in a collective, for example, to collect ideas and actions to change things, no matter how small. For example, parents, family members or students or students can also organize themselves in a collective: organizing works best when people organize themselves not only within their own group, but also between themselves. And if possible, not only ‘horizontal’, but also vertical with people who hold a higher or lower position in an organization.

We hope to participate in the demonstration together with other Vrije Bond members, both people working in education and sympathizers, to share experiences and ideas and to jointly announce the Vrije Bond and to give it more face. We also hope to meet and mobilize new people who are interested in more autonomous and direct organization and people who want to help with possible follow-up activities within the framework of self-organization, in the first instance in the Amsterdam region.
If you see us at the demonstration, have a chat or join us!
In short:
where: Malieveld, Den Haag time: 12:00
hat: demonstration primary, secondary and higher education teachers who: Actiegroep Arbeidsonrust (not the same as Werkgroep Arbeid!)


We hope to again hear from you and see eachother at friday 15 MARCH in The Hague!
militant greetings,
Actiegroep Arbeidsonrust A link to the manifestation programme (dutch): https://www.aob.nl/nieuws/programma-manifestatie-den-haag-bekend/

, , , , , , ,

1 reacties op “[Den Haag] 15 Maart onderwijsdemonstratie 12:00 Malieveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *