Demonstreer mee op 21 november! Nijmegen Gastvrij!

reageer

Demonstreer mee op 21 november! Nijmegen Gastvrij!

(english below)

Op dit moment zijn meerdere plekken op de wereld het toneel van humanitaire rampen als oorlog, geweld en bittere armoede. Vele mensen zijn op de vlucht, zij hebben huis en haard achtergelaten op zoek naar een veiliger, een beter leven. Een deel van deze mensen zoekt in Nederland een veilig heenkomen. Wij vinden dat deze mensen onze solidariteit verdienen, wij vinden dat iedereen zich vrij over de wereld moet kunnen bewegen op zoek naar veiligheid, vrijheid en een gelukkig bestaan.

12043073_689655227802158_4999699273551371425_n

Helaas is de praktijk anders. Het debat verhardt . Gevluchte mensen worden vaak onthaald met angst, haat en wantrouwen. Politici gebruiken ‘feiten’ die bij nader onderzoek onjuist blijken te zijn om de verhoudingen op scherp te zetten. Zogenaamde ‘bezorgde burgers’ bekladden woningen met racistische leuzen, vallen opvanglocaties aan en creëren een hetze tegen mensen die het al zwaar genoeg hebben.

Wij zijn ook bezorgd, maar dan over de menselijkheid die een grote groep mensen in het maatschappelijk debat ontnomen wordt. Wij zijn bezorgd over de toenemende agressie tegen migranten en bezorgd over het lot van vele mensen die hun thuis hebben verlaten op zoek naar een beter bestaan.

Er is wel degelijk een alternatief. Op de korte termijn moeten we onze harten openstellen en onze solidariteit tonen aan mensen op de vlucht. Op de lange termijn moet het denken in termen van eerste- en tweederangs mensen vervangen worden door een gelijker verdeling van macht en welvaart. In plaats van het versterken van grenzen en verschillen tussen mensen, moeten we de oplossing zoeken in meer sociale gelijkheid voor het oplossen van veel maatschappelijke problemen.

Het is dan ook tijd om de handen ineen te slaan en een krachtig signaal af te geven voor solidariteit, voor vrijheid van beweging en tegen vreemdelingenhaat. Dit willen we doen door middel van een demonstratie op zaterdag 21 november. We verzamelen ons om 14:00 op de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen. Komt allen, neem je vrienden en je familie mee en laat zien dat Nijmegen Gastvrij blijft!

Meer info op: http://nmgngastvrij.wordpress.com

Nijmegen shows hospitality! Solidarity without borders

At this very moment multiple places in the world are the backdrop to humanitarian disasters such as war, structural violence and bitter poverty. Many people have left their homes behind in a search for a saver, a better life. Some of these people come to The Netherlands in search of a safe haven. We believe these people deserve our solidarity, we believe that all people should be able to move freely throughout the entire world in search of safety, freedom and happiness.

Unfortunately this turns out to be different in practice. The debate hardens. Refugees are often ‘welcomed’ with fear, hate and distrust. Politicians use ‘facts’ that turn out to be false to create a division between ‘us’ and ‘them’. So called ‘worried citizens’ paint racist slogans on houses, attack refugee shelters and are hatemongering against people who are already in dire need. .

We are worried too, worried about the de-humanisation of large groups of people in the public debate, worried about increasing aggression towards migrants and worried about the fate of the many people who have left their homes in search of a better life. Can’t we think of a better answer than the unwillingness to offer people a new home?

There certainly is an alternative. In the short term we should open our hearts and show our solidarity towards people fleeing. In the long run we should replace the tendency to think in terms of first- and second-class people with a more equal division of power and wealth throughout the world. Instead of reinforcing borders and differences between people, more social equality will prove to be a solution to many social problems.

It is therefore time to send out a strong collective signal. A signal in favour of solidarity, for freedom of movement and against xenophobia. So join the demonstration on Saturday the 21st of November. We are meeting at the Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen at 14:00. Come along, bring your friends and family! Let’s show some hospitality!

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *