reageer

Zwart Blok – Demonstratie voor Anarchie

English follows Dutch.

Vuur en vlammen voor elke staat 
Tijdens corona zijn repressie en staatsgeweld deel van ons dagelijkse bestaan geworden. De staat gebruikt de wereldwijde pandemie als excuus om haar controle steeds openlijker af te dwingen. De staat geeft niks om de gezondheid of welvaart van mensen. Alleen beleid dat de macht en controle van de staat vergroot wordt doorgevoerd. Hulp wordt ontzegd. De avondklok moest koste wat kost in stand gehouden worden. Terwijl er na een jaar nauwelijks IC-bedden bijgekomen zijn en de meeste mensen nog steeds op een vaccin moeten wachten. Elk weerwoord en verzet wordt als illegitiem gezien en keihard aangevallen.

Zo probeert de staat over alles in ons leven controle te krijgen. Werken en thuiszitten is het enige wat nog overblijft. Uitgebuit worden voor de winst van je baas en verder je bek houden! Het kan geen verrassing meer zijn. Het is simpelweg de meest recente vorm van repressie en dominantie van de staat over ons leven. De staat heeft als enige doel de vrijheid van mensen te verdrukken om het kapitalisme te beschermen.

We moeten met getrokken dolken tegenover het bestaande komen te staan. Vechten tegen alle vormen van onderdrukking en dominantie. We moeten samen strijden met mensen die extra hard getroffen worden door de coronacrisis en die slachtoffer worden van toenemend politiegeweld. Op de dag na 11 juni, de internationale dag van solidariteit met anarchistische gevangenen, gaan we natuurlijk ook de straat op voor al onze kameraden die vastgehouden worden door de gewapende machten van de staat.

Solidariteit betekent aanvallen
De huidige orde geeft ook meer en meer ruimte voor fascisten en fascistisch geweld. De steeds harder schreeuwende nazi’s krijgen ook meer aandacht in de mainstream media die hun eigen belang in de belangen van de fascisten terug zien. Er wordt ons voorgehouden dat de dialoog de beste manier is om fascisten te stoppen. Als het er op aankomt wordt fascisten een hand boven het hoofd gehouden door politici, de media en de politie. Fascisten kunnen zichzelf niet beschermen en worden keer op keer in bescherming genomen door de smeris. Hier laten de gewapende dienaren van de staat hun ware aard zien.

Wij kunnen niet rekenen op de staat om ons te helpen in de strijd tegen het fascisme. Een staat die gebouwd is op een koloniaal rijk, die racistisch beleid maakt en hele gemeenschappen verdrukt. Wij moeten zelf de straat op gaan en de fascisten confronteren. Wij moeten hun infrastructuur saboteren, hun politiek werk onmogelijk maken en ze van straat vegen.

Te strijden is te winnen
Deze strijd zullen we zelf moeten voeren. Laten we in opstand komen tegen de overheersing van staat en kapitaal. Vechten op alle voorstelbare manieren. In het heetst van de strijd kunnen we momenten van vrijheid creëren en elkaar als gelijken in de ogen kijken. Daaruit kunnen alternatieven groeien die gebaseerd zijn op solidariteit, autonomie en directe actie. Precies daar begint het leven alsof we al vrij zijn en kunnen we onszelf losrukken van de grip die het kapitalisme op ons leven heeft.

Op 12 juni gaan we de straat op om deze strijd voort te zetten.

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Kom naar het zwarte blok en vecht mee tegen onderdrukking in alle vormen. 
Niemand is vrij tot we allemaal vrij zijn!


Fire and flames for every state
During corona repression and state violence have become part of our daily existence. The state uses the global pandemic as an excuse to enforce its control more and more openly. The state doesn’t care about the health or welfare of people. Only the policies that escalate the power and control of the state are put through. Help is denied. The curfew had to be enforced no matter what. Meanwhile after a year barely any intensive care beds were added and most people are still waiting for vaccines. Every counterargument is seen as illegitimate and attacked fiercely.

This is how the state tries to gain control over every aspect of our lives. Working and staying home is all that remains. Be exploited for your boss’s profits and shut your mouth! It can’t come as a surprise anymore. It’s simply the most recent form of repression and dominance of the state over our lives. The state’s only goal is denying people’s freedom in protection of capitalism.

We have to stand with daggers drawn at this current existence. Fight against all forms of oppression and dominance. We must fight together with those who are hit the hardest by the corona crisis, and are the first to become victims of increasing police violence. On the day after june 11th, international day of solidarity with anarchist prisoners, we will of course also take to the streets for all our comrades that are locked up by the armed forces of the state.

Solidarity means attack
The current order also gives more and more way for fascists and fascist violence. The increasingly loud screaming nazis also get more and more attention in mainstream media, who see their own values in the values of fascists. We’re told that dialog is the best way to stop fascists. When it comes down to it fascists are harbored by politicians, the media and the police. Fascists cannot protect themselves and are protected by cops time and time again. Here the armed loyalists of the state show their true colors.

We can’t depend on the state to help us in the battle against fascism. A state that is built on colonial wealth, that makes racist policy and pushes away entire communities. We have to take it ourselves to the streets and confront fascists. We must sabotage their infrastructure, make their political efforts impossible and wipe them off the street.

To struggle is to win
We will have to fight this battle ourselves. Let us rise up against the regime of state and capital. Fight in every way possible. Where the fire is hottest we can create freedom and look each other in the eyes as equals. Therein alternatives can grow based on solidarity, autonomy and direct action. Exactly there life starts as if we are already free, and we can tear ourselves away from the grip capitalism has on our lives.

On june 12th we take to the streets to continue this battle.

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Come to the black bloc and fight with us against oppression in every form.
No one is free until we are all free!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *