[Amsterdam] Demonstratie Trans Zorg Nu!

reageer

Demonstratie Trans Zorg Nu!

[English below]

Op zondag 6 februari 2022 om 14:00 houdt Trans Zorg Nu! een protest bij het Amsterdam UMC (voormalig VUmc) tegen de lange wachtlijsten en onrechtvaardigheden in de gezondheidszorg, en om betere zorg te eisen die uitgaat van zelfbeschikking. Meer informatie volgt.

Trans Zorg Nu! organiseert een protest bij het Amsterdam UMC om de boodschap duidelijk te maken dat trans mensen de controle moeten krijgen over hun eigen lichamen. Dit zou de zorg voor iedereen verbeteren en de onacceptabele wachtlijsten oplossen.

De wachtlijsten van de genderteams bereikten deze maand recordlengtes. Patiënten die nu verwezen worden hebben te kampen met een wachttijd van 3 jaar bij het Radboud UMC en 2,5 jaar bij het Amsterdam UMC, met nog eens 6 maanden aan wachttijd tussen hun eerste en tweede afspraak.

De oorzaak ligt bij een systeem dat gestoeld is op het idee dat trans personen geen weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun eigen lichaam en moeten worden ontmoedigd in het zoeken van zorg. Het resultaat is dat trans mensen een straf van 3 jaar krijgen om te wachten op de transitiezorg die ze hard nodig hebben. Het leed dat dit veroorzaakt kan ernstige gevolgen hebben. Dit systeem en de gevolgen ervan zijn onmenselijk.

Hervorming of herverdeling van overheidsgelden om de wachttijden te verkorten gaat dit niet oplossen. De manier waarop trans mensen zorg krijgen moet structureel veranderen.

 • Geen wachtlijsten
  De wachtlijsten zijn een probleem dat de genderteams zelf hebben gecreëerd om hun betuttelende behandeling van trans mensen te rechtvaardigen, door een slepend en volkomen onnodig diagnostisch proces te eisen.
 • Geen diagnose, volledige zelfbeschikking voor trans mensen
  Trans personen kennen hun eigen lichaam en identiteit en zouden dit niet hoeven te rechtvaardigen tegenover een psychiater of zich hoeven te conformeren aan hun seksistische idee van hoe een man of vrouw eruit ziet, zich gedraagt en voelt.
 • Decentraliseer transzorg, doorbreek het monopolie
  Sta transpersonen toe om toegang te krijgen tot hormonen via hun huisarts, net als verwijzingen naar lokale logopedisten, dermatologen, psychologen etc., zonder een onzinnige diagnose van een genderteam.
 • Transzorg door en voor trans mensen
  Geef de prioriteit aan zorgverleners die zelf transgender zijn. Het huidige systeem sluit trans mensen uit van posities van verantwoordelijkheid betreffende medische transitie, wat regelrecht een beleid is van het plaatsen van de mening van cisgender mensen boven de ervaring van transgender mensen.
Trans Zorg Nu!

Demonstration Trans Zorg Nu!

On Sunday, February 6th 2022 at 14:00, Trans Zorg Nu! will hold a manifestation at AmsterdamUMC (formerly VUmc) to protest the long waiting lists and the injustices in our health care and to demand better care based on self determination. More info to follow.

Trans Zorg Nu is organising a manifestation at Amsterdam UMC to deliver the message that trans people should be given control over their own bodies, an improvement for all which would also solve the intolerably long waiting lists.

The waiting lists for the genderteams reached record lengths this month. Patients getting referred now face 3 years of waiting at Radboud UMC and 2.5 years at UMC Amsterdam following by another 6 months between their first appointment and their second.

The cause of this is a system based on the idea that trans people can not make informed decisions about their own bodies and need to be deterred from seeking care. As a result trans people are given a 3 year sentence of waiting for transition care that they desperately need. The suffering this causes can have dire consequences. This system and its effects are inhumane.

Reform or re-allocation of government funds to ‘’shorten the waiting list’’ won’t fix this. A total overhaul of the way trans people are given medical care is needed.
We demand:

 • No waiting lists
  The waiting lists are a problem which the genderteams themselves have created in order to justify its patronizing treatment of trans people, by demanding an extensive and entirely unnecessary diagnostic process.
 • No diagnosis, complete self determination for trans people
  Trans people know their own body and identity and should not have to justify their gender to a psychiatrist or conform to their sexist idea of what a man or woman looks, acts and feels like.
 • Decentralise trans care, break the monopoly
  Allow trans people to access hormones through their GP as well as referrals to local speech therapists, dermatologists, psychologists etc., without a nonsense diagnosis from a genderteam.
 • Transgender care in transgender hands
  Prioritize health care practitioners who are transgender themselves. The current system bars trans people from positions of responsibility over medical transition, which is outright a policy of placing the opinions of cisgender people over the experience of transgender people.
,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *