reageer

Blokkade van de coronabrandhaard Vion

[English below]

Op dinsdag 30 maart hebben wij de ingang van Vion in Boxtel geblokkeerd en de aanvoer van dieren naar de slachtfabriek stilgelegd. De actie duurde minder dan twee uur en werd beëindigd op last van de burgemeester. Vier activisten werden gearresteerd omdat ze het bevel om zich te verwijderen niet opvolgden.

Aanleiding voor de blokkade was een recente corona uitbraak in het slachthuis. Bijna honderd mensen zijn besmet geraakt in drie weken tijd en dat maakt het slachthuis wederom tot een corona brandhaard. Dit is al de tweede uitbraak in Boxtel, ook in Groenlo en in Duitsland zijn in acht slachtfabrieken van Vion al uitbraken geweest.

Vion speelt Russisch roulette met hun personeel door de vestigingen open te houden. Het is al lang bekend dat afstand houden op het werk en in de krottige woningen niet lukt. Altijd maar weer ontloopt de vleesgigant haar verantwoordelijkheid en wordt ze de hand boven het hoofd gehouden door een onverantwoordelijke overheid. En dit terwijl het doden en consumeren van dieren verre van essentieel is en zelfs bijdraagt aan uitbraken zoals deze.

Wij eisten gisteren dan ook dat Vion per direct sluit, en alle werknemers een goede, veilige en gezonde woonplek verstrekt. Daarnaast moeten de arbeiders gecompenseerd worden. Aangezien Vion 53 miljoen euro winst maakte in 2020, is dit goed te doen. De dividenduitkering naar de aandeelhouders (14 miljoen euro) en de salarissen van de directie (ieder 1,2 miljoen euro per jaar plus een bonus van 6 ton) kunnen worden teruggedraaid.

De directie ging niet op onze eisen in. Daarom voelden wij ons genoodzaakt te blijven zitten. Ondertussen kwamen meerdere trucks aanrijden, vol met varkens op hun dodenrit. Deze trucks werden verderop geparkeerd, waar ze wel vaker langdurig staan te wachten omdat Vion nu eenmaal een mega druk slachthuis is. De burgemeester probeerde ons ook nog de schuld te geven van mogelijke welzijnsproblemen van de varkens die langer moesten wachten op hun gruwelijke slacht… Dit is uiteraard grote onzin. De dieren leven sowieso in een hel, in die mega stallen waar ze vandaan komen is het warmer en benauwder dan dat het nu hier was en ze belanden uiteindelijk allemaal in het slachthuis. Vion blijft verantwoordelijk hiervoor en dat zij 20.000 dieren per dag slachten én medewerkers uitbuiten is nooit goed te praten.

De #VionVier werden gearresteerd en twee activisten zijn extra lang vastgehouden op het bureau Den Bosch, waar geeneens vegan maaltijden worden verstrekt. Eén van de activisten is uiteindelijk 26 uur vastgehouden en overgebracht naar de vreemdelingendetentie waar hij woensdagmiddag eindelijk werd vrijgelaten. Dit is volstrekt illegaal en wij beschouwen dit dan ook als intimidatie en machtsmisbruik van de politie.

En wie gaan er vrijuit? Juist, de directie die 1,8 miljoen euro opstrijkt met moord en uitbuiting…

Blockade of corona hotspot Vion

On Tuesday, March 30, we blocked the entrance to Vion in Boxtel and stopped animals going to slaughter. The action lasted less than two hours and was ended by the mayor. Four activists were arrested as they did not follow orders to remove themselves.

The reason for the blockade was a recent corona outbreak at the slaughterhouse. Nearly 100 people have been infected in three weeks, making the slaughterhouse yet another corona hotspot. This is already the second outbreak in Boxtel, there have also been outbreaks in Groenlo and in Germany in eight Vion slaughterhouses.

Vion is playing Russian roulette with their staff by keeping the plants open. It’s a known fact that keeping distance at work and in the shitty homes is not possible. Time and again, the meat giant refuses to take responsibility, fully supported by our irresponsible government. And this while the killing and consumption of animals is far from essential and even contributes to outbreaks such as these.

We therefore demanded that Vion closes down immediately, and that all workers are provided with good, safe and healthy housing. In addition, the workers must be compensated. Considering that Vion made 53 million euros in profit in 2020, this is quite doable. The dividend payment to the shareholders (14 million euros) and the salaries of the management (each 1.2 million euros per year plus a bonus of 6 tons) can be used as well.

The management did not respond to our demands. Therefore we felt compelled to keep our blockade. In the meantime, several trucks arrived, full of pigs on their last ride. These trucks were parked further away, where they often wait for a few hours because Vion is a mega busy slaughterhouse. The mayor also tried to blame us for possible welfare problems of the pigs that had to wait longer for their horrible slaughter… This is obviously big nonsense. The animals live in hell anyway, in the mega farms it is hot, smelly and overall horrible and they all end up in the slaughterhouse. Vion remains responsible for this and the killing of 20,000 animals per day and exploitation of workers can never be justified.

The #VionVier were arrested and two activists were even detained for an extra long time at the Den Bosch police office, where they were refused vegan food. One of the activists has been detained for 26 hours and was even transferred to immigration detention in Eindhoven. This is illegal and we consider this to be intimidation and power abuse of the police.

And who remains free? Exactly, Vion’s management that is pocketing 1.8 million euros with murder and exploitation…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *