[Amsterdam] Anarcha-feministisch blok tijdens Vrouwendagmars

DamDam
Amsterdam
reageer

Anarcha-Feministisch blok Vrouwendagmars Amsterdam

[English below]

Het is zondag 8 maart Internationale Vrouwendag. De Vrije Bond Amsterdam gaat de straat op: Het Anarcha-Feministisch blok zal de straten opfleuren. Wij zijn Paars en Zwart!

We willen jou graag uitnodigen om mee te lopen in het Anarcha-Feministische blok op de jaarlijkse Vrouwendagmars. Kom in actie tegen de normalisering van geweld tegen vrouwen over heel de wereld. We zullen lopen om onze solidariteit te tonen met iedereen die vecht tegen onderdrukking in alle facetten van ons leven. Tegen seksueel geweld, ongelijkheid en mishandeling op het werk, thuis en op straat. We zullen ook lopen tegen alle vormen van geweld en onderdrukking van onze trans* en non-binaire zusters.

Deze wereldwijde dag groeide enorm in opkomst in 2017 als reactie op president Trumps misogyne agenda van haat. Duizenden mensen kwamen bijeen in Amsterdam op 8 maart 2017. Echter we lopen dit blok niet enkel om de staat te vragen hun toon of gedrag te veranderen. We zijn niet alleen maar op weg naar meer zogenaamde gelijkheid afgedwongen door staatsgeweld.

Stemrecht of burgerrechten zijn misschien leuke idealen, maar echte emancipatie begint niet in het stemhokje of in de rechtbank. Het begint in de ziel van vrouwen.

Emma Goldman – The Tragedy of Woman’s Emancipation (1911)

Jep, dat klopt. Staten houden vrouwen in gevangenissen, houden vooroordelen over gender in stand in de gezondheidszorg, sociale welvaart en educatie. Vrouwen lijden meer aan door staatslegers gebombardeerde oorlogsgebieden en de politie intimideert (niet-cis) vrouwen op straat. In onze strijd tegen het patriarchaat zullen we ook deze slachtoffers van staatsgeweld in acht moeten nemen en tegelijkertijd ons laten inspireren door voorbeelden van anti-patriarchaal leven wereldwijd.

Dit is waarom we lopen. Wij zijn Zwart en Paars.We zijn geen blauwe politie vrienden, kom in actie tegen het misogyne en transfobe handelen van de politie.

We STAAN voor roze: trans* vrouwen zijn vrouwen.

We STAAN voor zwart: de staat is niet onze vriend.

We STAAN voor paars: vrouwen zijn de revolutie.

Waar en wanneer?

8 maart, 12.30

Dam, Amsterdam. Verzamelen voor Mme Tussauds, let op de bakfiets met anarcho-vlag.

Anarcha-Feministisch blok Vrouwendagmars

International Women’s Day is on Sunday 8th March 2020. The Vrije Bond Amsterdam takes to the streets: The Anarcha-Feminist Block will light up the streets! We are Purple and Black!

We invite you to join our Anarcha-Feminist Block on the yearly Women’s day march in Amsterdam. Come in action against the normalisation of violence against women across the world. We will be walking in support of people fighting against the oppression of women happening in all parts of our lives. Against sexual violence, inequality and maltreatment at work, at home and on the streets. We will also walk against all types of violence and oppression of our trans*sisters.

This global day of action grew to enormous numbers in 2017 in response to US president Trumps misogynist agenda. Thousands of people took to the streets in Amsterdam on the 8th of March 2017. However, we are not walking this block to merely ask the state to change their policies. We are not merely asking for so called equality enforced by the state.

The right to vote, or equal civil rights, may be good demands, but true emancipation begins neither at the polls nor in courts. It begins in woman’s soul.

Emma Goldman – The Tragedy of Woman’s Emancipation (1911)

Yes, that’s right. States keep women in prison, enable a gender-bias in healthcare, social-welfare and education. Women suffer more from state militaries bombing conflict zones and their police harass (non-cis) women on the street. Our struggle against patriarchy must remember the victims of such state violence whilst drawing inspiration from models of anti-patriarchal living around the world.

This is why we walk. We are Black and Purple.We are not blue police-lovers: come in action against the suppression of gender dissent by the police.

But we ARE pink: trans* women are women.

and we ARE black: the state is not our friend.

and we ARE purple: women are the revolution.

Where and when?

March 8, 12.30

Dam Square – Amsterdam meet in front of Mme Tussauds, watch out for the bakfiets with anarcho flag.

, , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *