[Amsterdam] Sale Amsterdam: actie-tour door de gefinancialiseerde stad

reageer

[Amsterdam] Sale Amsterdam: actie-tour door de gefinancialiseerde stad

[English below]

Datum: 6 April – Start tour: 13:00
Startlocatie: Jollemanhof 5, Amsterdam School of Real Estate (vlakbij Pakhuis de Zwijger)

Loop op 6 April mee met een actierondleiding door onze gefinancialiseerde stad. Tijdens de tour bezoeken we een keur aan locaties, zo leert u het leven in de huidige stad begrijpen. Zo zal de tour stilstaan bij verschillende investeringsobjecten en handelsondernemingen en hun impact op de stad.

Woonruimte is tot handelswaar gemaakt. Hierdoor is wonen in de stad onbetaalbaar en ontoegankelijk. Stijgende huren verdrijven mensen uit hun buurt en stad en veel mensen hebben geen woonzekerheid meer. Hoe komt dit? En wat kunnen we hier samen aan doen?

Wil je meer weten over de financialisering van wonen en ben je voor meer woonzekerheid? Loop dan mee met deze Sale-tour! De tour is onderdeel van een Europese actiedag tegen huurverhogingen en huisuitzettingen. Aan het eind van tour zal er ruimte zijn om vervolgacties te smeden.

Wij willen een stad:

  • die geen businessmodel is, maar een leefomgeving voor iedereen – ongeacht afkomst, taal, leeftijd of handicap.
  • waarin huizen gebouwd worden om in te wonen, niet om winst mee te maken.
  • waarin niemand in woononzekerheid, noodopvang of op straat hoeft te leven.
  • waarin de leefruimte, grond en natuur gemeenschappelijk eigendom is.

Toon je solidariteit. Samen kunnen we iets in beweging brengen. Wonen is een recht!

Deze tour is een initiatief van Bond Precaire Woonvormen en Global Housing Debt

Sale Amsterdam. An action tour through the financialized city.

Date: April 6th, 2019, Starts at 13:00h
Location: Jollemanhof 5, Amsterdam School of Real Estate (nearby Pakhuis de Zwijger)
Language: Dutch with English translator

Join us on an action tour on the 6th of April through our financialized city. By passing multiple relevant objects, you will learn to understand our current city as it is. During the tour we will look at different investment objects and trade corporations and their impact on the town.

Living spaces have been made into trade goods. This is why living in Amsterdam has become unaffordable and inaccessible. Increasing rental prices push people out of their neighbourhood and town. Many of them lack housing certainty and stability. How is this possible? And what can we do about it?

Would you like to know more about the financialization of housing, and are you in favour of more housing certainty for people? Join us then on this Sale-tour! The tour is part of an European action day against the rising rental prices and house evictions. At the end there will be space to create follow-up actions.

We want a city:

  • That is not a business model, but a living environment for everyone regardless of someone’s origin, language, age or handicap;
  • That builds houses to live in, not to make profit of.
  • Where nobody has to live in housing uncertainty, emergency shelter or on the streets.
  • Where living space, land, and nature are common property.

Show your solidarity. Together we can actuate things. Housing is a right!

This tour is an initiative of Bond Precaire Woonvormen and Global Housing Debt.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *