[Amsterdam] Intersectional/Anticapitalist block at Women’s March

1

[Amsterdam] Intersectional/Anticapitalist block at Women’s March

[English below]

Op 9 maart tijdens de Women´s March gaan we samen in een blok lopen om een intersectioneel, antikapitalistisch geluid te laten horen. Kom naar de Women´s March en sluit je aan! Laten we samen vechten tegen alle vormen van uitbuiting en onderdrukking!

Politici gebruiken het belastinggeld van werkende mensen om zichzelf en multinationals bonussen te geven en om bommen te gooien op onschuldige mensen om zo olie en andere grondstoffen te verkrijgen. De winning van grondstoffen in het buitenland veroorzaakt oorlog en klimaatrampen. Mensen moeten vluchten voor dit neokoloniale imperialisme van het westen. Het vernietigt de levens van miljoenen mensen – alleen voor winst en zakkenvullerij. Kapitalisme, racisme, seksisme en vernietiging van het klimaat zijn allemaal aan elkaar verbonden. En de staat dringt het ons op met geweld. Tijdens de jaarlijkse Women’s March lopen wij een intersectionele demonstratie om dit systeem te bevechten.

Met name vrouwen en andere niet-cis-mannen ervaren de negatieve gevolgen van het huidige systeem. Voor de winst zijn de lonen van vrouwen lager, en de lonen van vrouwen van kleur nog lager. Mensen worden vanaf jongs af aan in een binair keurslijf gedwongen. Meisjes en jongens worden gemaakt doordat wij ze opdragen wat ze moeten doen en hoe ze eruit horen te zien. Als je niet in een hokje past, wordt je gediscrimineerd. Dit systeem kan alleen omver geworpen worden als ons anarchisme expliciet feministisch en queer is. Neem dus vooral je paars-zwarte en roze-zwarte vlaggen mee! Om dit systeem te breken moeten we een diversiteit van mensen en tactieken omarmen; samenwerking en solidariteit zijn onze sterkste wapens.

In het bijzonder willen wij deze demonstratie lopen voor Joke Kaviaar, een anarchistische verzetsstrijdster die nu in de gevangenis zit in Nederland voor het schrijven van teksten die zich kritisch uitlaten over het migratiebeleid.(Wil je meer weten over Joke Kaviaar, haar zaak en manieren hoe je haar kunt steunen? Kijk dan op: 13-september.nl/)

Kijk hier voor meer info over de women’s march.

Waar en wanneer?

Zaterdag 9 maart, 12.30 – 15.00
Dam, Amsterdam

We are going to march together to spread an intersectional, anti-capitalist message on March 9 at the Women´s March. Come to the Women’s March and join us! Let’s fight against all forms of exploitation and oppression!

Politicians only work for capitalists and help them to maximize their profits at every cost, instead of creating qualitative and accessible education and health care. They use tax money, paid for by working class people, to give bonusses to themselves and multinationals. And to drop bombs on innocent people to gain access to oil and other resources. The extraction of these resources creates war and climate disasters. People have to flee for this Western neo-colonial imperialism. It is destroying the lives of millions of people, just for profits and greed. Capitalism, racism, sexism and the destructing of the climate are all connected. And the state violently opposses this system upon us. At the annual Womens march we are walking an intersectional demo to combat this system.

Especially women and other non-cis-men suffer from the current system. For profit, the wages for women are smaller, and the wages for women of colour are even lower. Starting from childhood, people are forced into a binary system. Girls and boys are made by us telling them how to act and what to wear. When you don’t fit in one of the boxes, you’re discriminated against. This system can only be abolished if our anarchism is explicitly feminst and queer. So bring all your purple-black and pink-black flags! To break this system we have use a diversity of people and tactics; working together and solidarity are our strongest weapons.

We are walking this demonstration, expecially, in solidarity with Joke Kaviaar, an anarchist rebel who’s currently in prison in the Netherlands for writing critical texts about the Dutch migration policies. (Do you want to know more about Joke Kaviaar, her case and ways to support her? Check out: 13-september.nl/)

See this link for more info on the Women’s march.

Where and when?

Saturday 9 March, 12.30 – 15.00
Dam Square, Amsterdam

, , ,

Eén reactie op “[Amsterdam] Intersectional/Anticapitalist block at Women’s March

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *