[Amsterdam] Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid tijdens Klimaatmars 10/03 in Amsterdam

2

[Amsterdam] Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid tijdens Klimaatmars 10/03 in Amsterdam

[English below]

Op zondag 10 maart zal een Klimaatmars plaats vinden in Amsterdam, georganiseerd door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. Naar verwachting zal het de grootste klimaatmobilisatie uit de Nederlandse geschiedenis worden.

Wij ondersteunen deze Klimaatmars en roepen op tot de vorming van een groot en strijdvaardig ‘Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid’. Omdat de klimaatcrisis slechts één symptoom is van een politiek en economisch systeem dat winst boven mensen en natuur stelt, dat aan ‘groei’ verslaafd is en extreme ongelijkheid produceert, dat bevolkingsgroepen verdeelt en de leefbaarheid van onze planeet kapot maakt. Een systeem dat de schuld bij individuen legt en niet in staat is om klimaatverandering op een rechtvaardige manier tegen te gaan.

Ook nemen wij met kracht afstand van het neoliberale ‘klimaatakkoord’. Op het moment dat werkende mensen de rekening moeten betalen en de grote vervuilers in bescherming worden genomen – zoals het kabinet van Rutte wil – dan zal dit het racisme, nationalisme en de klimaatontkenning van extreemrechts verder voeden. In plaats daarvan presenteren we tien beginpunten voor radicale klimaatrechtvaardigheid:

1. Olie, kolen en gas blijven onder de grond, 100% hernieuwbare energie in handen van lokale gemeenschappen
2. Echt einde aan de gaswinning en ruime compensatie van de schade in Groningen
3. Goed en gratis openbaar vervoer in plaats van meer asfalt en uitbreiding van vliegvelden
4. Deltaplan energiebesparing en isolatie van huizen
5. Einde aan de bio-industrie en industriële landbouw, toegang tot biologische kringlooplandbouw voor iedereen
6. Grootschalig investeren in natuurherstel, biodiversiteit en de aanleg van bossen
7. Rechtvaardige transitie voor werkers in de sectoren die zullen krimpen
8. Geen valse oplossingen zoals CO2-handel en opslag, kernenergie, ‘bio’-brandstoffen en geo-engineering
9. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn geen antwoorden op klimaatverandering: grenzeloze solidariteit en herstelbetalingen wel
10. Laat de multinationals en de rijken de rekening betalen!

Loop met ons mee als je gelooft dat een meer rechtvaardige wereld mogelijk is!
Loop met ons mee in solidariteit met (klimaat)vluchtelingen en tegen Fort Europa!
Loop met ons mee als je gelooft dat we samen een brede en militante klimaatbeweging moeten bouwen om klimaatchaos te stoppen!

Ondersteunende organisaties: Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL, ASEED Europe, GroenFront, Socialisme.nu, Behoud Lutkemeer, Nederlands Palestina Komitee, Anarchistische Groep Amsterdam, NieuwLand, Anarchistische Groep Nijmegen, Bond Precaire Woonvormen, 2.Dh5, KSU Basta, Bezorgde Amsterdammers, Geen kind aan de kant, Autonomen Brabant, Doorbraak, Stop the War on Migrants, Grenzeloos, Earthlings.nl

Samen verheffen wij onze stem voor systeemverandering en massale actie van onderop: tegen de fossiele industrie en een corrupt politiek en economisch systeem dat mensen uitbuit en verdeelt, obscene ongelijkheid produceert en de leefbaarheid van onze planeet kapot maakt.

On sunday the 10th of March a historic climate demonstration will take place in Amsterdam, organised by a broad coalition of social organisations. It’s anticipated to be one of the largest climate mobilisations in the history of the Netherlands.

We support the march and call for the formation of a large militant ‘Bloc for Radical Climate Justice’. Climate change is only one of the symptoms of this political and economic system that values profit over human beings and nature. This system is addicted to growth, and produces extreme inequality, dividing people and destroying the habitability of our planet. This system, laying the problem at the feet of individuals, has proved itself incapable of countering climate change in any just manner.

With full determination we distance ourselves from the neo-liberal ‘climate accord’ of the Dutch government. When working people are made to pay the cost of climate change and polluters are protected – as the Rutte government wishes – then racism, nationalism and the climate denial of the extreme right will continue to grow.

Instead, we present ten starting points for radical climate justice:

1. Oil, coal and gas stay in the ground, 100% renewables in the hands of local communities.
2. A direct and real end to gas extraction in Groningen, including proper compensation for all damages.
3. Free good quality public transport, replacing expansion of highways and airports.
4. Implementation of a ‘Delta plan’ for energy saving and isolation of homes.
5. An end to factory farming and industrial agriculture, access to organic food for all.
6. Mass investment in nature restoration, biodiversity and the planting of new forests.
7. A just transition for all workers in the necessarily disappearing industries.
8 No false solutions – such as carbon trade and storage, nuclear energy, ‘bio’-fuels and geo-engineering.
9. Borderless solidarity and reparations – nationalism and xenophobia are not answers to climate change.
10. Make the multinationals and the rich pay!

March with us when you believe a more just world is possible.
March with us in solidarity with (climate)refugees and against Fortress Europe.
March with us when you believe in building a militant mass movement to stop climate chaos!

Suporting organisations: Code Rood, Climate Liberation Bloc / CLuB, Fossil Free Culture NL, ASEED Europe, GroenFront, Socialisme.nu, Behoud Lutkemeer, Nederlands Palestina Komitee, Anarchistische Groep Amsterdam, NieuwLand, Anarchistische Groep Nijmegen, Bond Precaire Woonvormen, 2.Dh5, KSU Basta, Bezorgde Amsterdammers, Geen kind aan de kant, Autonomen Brabant, Doorbraak, Stop the War on Migrants, Grenzeloos, Earthlings.nl

Organisations that would like to join this bloc can get in touch via code-rood (at) riseup.net

, , , , , ,

2 reacties op “[Amsterdam] Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid tijdens Klimaatmars 10/03 in Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *